قالیباف به نفع رئیسي رفت

Shargh - - سیاست -

«محمدباقر قاليباف» ديروز با انتشــار بيانيهاي از دور رقابتهاي انتخاباتي كنار كشيد. شهردار تهران كه تا ســاعاتي قبل از اعلام انصراف، در جمع مردم رشــت قول ايجاد پنــج ميليون شــغل را به مردم مــيداد و حتي گفته بود بــراي آن «تايمر» خواهد گذاشــت، به ناگهان به فاصله چند ساعت از همه حاميان مردمی خويش در سراســر كشــور خواست تمــام ظرفيــت و حمايت خــود را بــراى موفقيتِ حجتالاسلام ابراهيم رئيسی و بهبارنشستن دولت كار و كرامــت براي خدمــت به مردم قــرار دهند. يك عضو ســتاد قاليباف هم به تســنيم گفته است: «رئيســي بزرگوارانه اعلام آمادگــی كرده بود كه به نفع قاليباف كنارهگيری كند اما در مجموع مصلحت به اين صــورت بود كه آقــای قاليبــاف كنارهگيری كنند».

محمدرضــا باهنــر در واكنش به ايــن انصراف، قاليباف را يک «مدير جهادی» خوانده و گفته است او با انصراف خود، يــک كار جهادی برای موفقيت نيروهای انقلاب كــرد. ديروز بلافاصله بعد از اعلام انصــراف قاليباف، جامعه اســلامي مهندســين با دبيركلي باهنر هم از ابراهيم رئيســي حمايت كرد. زاكاني هم گفته اســت كه حركت بسيار زيبا و دقيق قاليبــاف حكايت از يک ازخودگذشــتگی داشــت. الياس نادران هم گفته اســت: «آقاباقر نشان داد كه نهتنها مرد ميدان جهاد اســت بلكــه براي پيروزي جبهه حق از خــود مايه ميگذارد و پاي كار انقلاب است». «اميرحســين مقصودلو» معروف به «تتلو» هم كه پيــش از اين از قاليباف حمايــت كرده بود، ديروز در مطلبي نوشت: «من انتخابم آقای قاليباف بود و بــا اينكه همه چيزم و حتی پيج اينســتامو از دست دادم هنوزم به نظر ايشــون احترام ميذارم و رأی بنده با وجود نداشتن اطلاعات كافی و با اعتماد به بزرگانی همچون رهبــرم و آقای قاليباف و آقای سليمانی «جناب آقای رئيســی» هستند!! با نهايت احترامــم برای جنــاب آقای روحانی و بــا ذكر اين مطلب كه هر يک از كانديداها انتخاب شدن بنده به نظر مردم احترام ميذارم و نوكری كانديدای منتخب رو میكنم!! هر كسی كه مردم خواستند و هر كسی كه خدا خواســت». منصور ارضــی، مداح معروف هم در پيامي نوشــت: «آنچه امــروز روی داد يعنی كنارهگيــری جناب آقای محمدباقــر قاليباف به نفع حجتالاسلام دكتر سيدابراهيم رئيسی نشاندهنده مردانگــی، غيــرت و ازخودگذشــتگی ايشــان بود. بدينوسيله مراتب تقدير و تشكر خود را از اين اقدام انقلابی و ائتلاف خجسته اعلام میدارم و اميد دارم همه نيروهای انقــلاب از جمله آقــای قاليباف در دولت كار و كرامت بهكارگيری شوند. سعادت مردم عزيــز ايــران را از خداوند مســئلت دارم. كانديدای انتخابات رياســتجمهوری از انصراف نامزد همسو با خودش تشــكر كرد و گفت: «وضعيت كشــور را بنده و آقای قاليباف میبينيم كه از ركود عبور نكرده است».

مهــرداد بذرپــاش هــم گفتــه اســت: «اقدام درخورتحســين جنــاب دكتــر قاليبــاف علیرغم ظرفيتهای خوبی كه ايشــان داشت، همه گواه اين مدعاست؛ همه برای نه به وضع موجود كه مردم را خسته و دلزده كرده، اتفاق نظر دارند». احمد توكلی نماينده ســابق مــردم تهران هم گفته اســت: «اين اقــدام آقای قاليباف نشــانه عقلانيت و هدفگرايی اســت و درخور تجليل اســت، اميد اســت دولت جديدی با انگيزهها و رفتار متفاوت برای تغيير وضع موجود و به اراده مردم سر كار بيايد.»

علمالهدي: پشت سر دامادم نماز ميخوانم

به گزارش خبرآنلاين، حجتالاسلام سيدابراهيم رئيســی كانديــدای دوازدهميــن دوره انتخابــات رياستجمهوری هم كه در مصلای شيراز و در جمع مردم اين شــهر سخن میگفت، با اشاره به انصراف قاليباف به نفع او گفت: از ايشان به دليل اين حركت انقلابی تشكر ميكنم. وضعيت كشور را بنده و آقای قاليبــاف میبينيــم. برخي میگوينــد از ركود عبور كردهايم اما كشور همچنان ركورد زده است.»

ديروز همچنين علمالهدي پدر همسر رئيسي كه پيش از اين گفته بود از هيچ فردي حمايت نميكند، ضمن رد عدم حمايت خود از رئيسي گفت: «برخي اين شــبهه را انداختهاند كه من موافق كانديداتوري ايشــان نبــودهام و براي هميــن هيــچ نميگويم. ميگوينــد اگر اين آقا كه جزء اهل بيت من اســت و من حمايتش نكردهام، حتما مشــكلي وجود دارد. اين شبههاي اســت كه در بين مقدســين به وجود آمده است. ايشان 30 سال است كه داماد من است و مســئوليتهاي خطيــر قضائي داشــته كه حفظ دين در آن ســخت است. 30 سال است كه ايشان را ميشناسم، ايشان فردي متشرع و متشخص است و من خيلي راحت پشت سرش نماز ميخوانم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.