سیاهکردن نظام برای رأی سیاه

Shargh - - سیاست -

عبدالله گنجــی: ... روحانی وقتی متوجه شــد كه پای چراغ تاريک اســت تلاش كــرد از طريق رقابت با نظام و حمله به گذشته آن حرارتی را به پوسته سخت رأی )رأیســياه( بدمد تا شــايد بتواند كسانی را كه در انتخابات شركت نمیكنند، به سمت خود جلب نمايد. علاوه بر سه دســتور كار ذكرشــده، به كارگيری شبكه مديريت كشور از يک ســو و بهكارگيری حجم وسيعی از پول برای نقل و انتقال اتوبوســی مردم به مراسمات از ســوی ديگر در حال انجام اســت. در كنار اقدامات مذكور تيم حقوقی دولت هر روز از چند رسانه شكايت میكند تا بتواند با خفهكردن رسانههای منتقد اقدامات ذكرشــده را بهراحتی دنبــال نمايد. واقعــا رأيی كه از طريق تدليس، رقابت با نظام و رقيبهراسی به دست میآيد چه ارزشــی دارد؟ اصالت قدرت عنان اخلاق و عزت را پاره و احســاس كمتری نسبت به رأی دور دوم رؤسایجمهور پيشين اســترس عجيبی را بر كانديدای جريان مســتقر حاكم كرده است. رقابت با نظام باعث گرديده است همه رســانههای فارسیزبان غرب، همه كانالهای ضدانقلاب، همه اپوزيســيون خارجنشــين )به جز رضا پهلوی(، همه اپوزيســيونهای داخلی با محوريت نهضت آزادی از روحانی حمايت كنند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.