دســتگاهها و مراکز دولتی رسما به ســتاد انتخاباتی روحانی تبدیل شدهاند

Shargh - - سیاست -

... دخالــت غيرقانونی دســتگاهها و مديران دولتی در انتخابات شكلی آشــكار و زننده پيدا كرده است كه واكنــش فوری و جدی نهادهــای نظارتی را میطلبد. در بخشــی از ايــن گــزارش میخوانيــم: «ديــروز در صفحه نخســت يكــی از روزنامههــای حامی دولت آگهی ســخنرانی مديرمســئول آن روزنامه در يكی از شهرستانها منتشر شــده بود كه در آن از حضور يكی از فوتباليســتها در مراســم ســخنرانی خبر میداد؛ حضوری كه هدفش جلب توجه بيشــتر و شلوغشدن آن مراســم بــود. در صفحــه نخســت يكــی ديگر از روزنامههای زنجيرهای آگهی بانک مركزی جلوهنمايی میكرد با ايــن عبارت كه «چرخــش میچرخه!». اما به نظر میرســد برای گفتــن اينكه چــرخ اقتصاد در اين چهارســال چگونه چرخيده مردم اولیتر باشــند. بايــد از مردم پرســيد همانطور كه ســال 92 حســن روحانی مــلاک را جيب مردم عنوان كــرده بود. با اين وجود مشــخص میشــود كه دليل چهارسال حمايت همهجانبــه از دولت تدبير و اميد توســط زنجيرهایها چيست و چرا آنها برای اين دولت اينچنين سينهچاک میكنند! ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.