وضعیت پیچیده اصولگرایان علیرضا کریمی:

Shargh - - سیاست -

... ميرسليم حقيقتا يک اصولگرای بیروتوش است. او برخلاف قاليباف و رئيسی كه پشت يک نقاب مردمپســند قرار گرفتهاند حتی پوشش خود را دســتكاری نكرده و همانگونه به ميدان آمده است. لــذا چنانچه محافظــهكاران تصميــم بگيرند كه خود واقعی باشند بهترين گزينه حضور ميرسليم و انصراف رئيســی و قاليباف است. شنيده شده در جلسه مشترک ســتادهای انتخاباتی اصولگرايان بــه اعضا نهيب زده شده كه به نظرسنجیها توجه نكنند و كار خود را ادامه دهند. رهبران ستادها هرچقدر هم گزينههای ممكن را بررسی نمودهاند باز هم نتوانستهاند سبد رأی روحانی را متزلزل نمايند. اين يعنی استيصال و پيچيدگی. آمال آنان رفتن انتخابات به دور دوم بود اما اكنون نشــانهها میگويد انتخابات دور اول به پايان میرسد. هرچند كه حاميان روحانی بايد هشيار باقی بمانند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.