آینه چرا آمدم؟ چرا به روحانی رأی میدهم؟ مصطفی هاشمیطبا:

Shargh - - سیاست -

... من هم گفتم كه به ايشان )روحانی( رأی بدهيد. مــن خودم هم به روحانی رأی میدهم. كنار هم نمیروم. به خاطر اينكه میخواهم بمانــم تــا بگويم كه مــن میمانم تا مردم خودشــان انتخــاب كنند. اما بــا توجه به آنچه كه آمارها نشــان میدهد، شــانس با آقای روحانی اســت و من هم به روحانــی رأی میدهــم. ولی اين شــانس را هم برای خــودم باقی میگــذارم تا بعدا نگويند كــه كنار رفت. میمانــم تا مــردم اگر دوســت داشــتند رأی بدهند. خيلیها میگويند كه تناقض اســت. میگويم راســت میگوييد ما هميشه در تناقضات زندگی میكنيم. هيچ اشكالی ندارد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.