قالیباف نقش ضربهزن را به سود نامزد اصلی اصولگرایان دارد

Shargh - - سياسست -

مردم به عقلانیتی رسیدهاند که نمیتوان با نشاندادن عکس و سند جعلی کلاه از سرشان برداشت

طیبه مشــایخی: بســتر انتخاباتی جامعه و رقابت جدی سیاســی موجود بیــن شــش کاندیــدای تأییدصلاحیتشــده در روزهای تبلیغات و مناظرههای زنــده، تنور انتخابــات را اگرچه دیرهنگام، امــا گرمتر از قبــل کرده اســت. علی باقــری ، فعال سیاســی « » اصلاحطلــب و مدیرکل سیاســی وزارت کشــور دولت اصلاحات، در گفتوگو با شــرق ، این فضــا را مورد تحلیل قــرار داده و به « » ویژگیهــای انتخاباتی که رئیسجمهور مســتقر یکی از کاندیداهای آن اســت، اشاره کرده اســت. عضو شــورای مرکزی حزب توسعه ملی ایران اســلامی کــه بهتازگی هم کنگــره خود را برگــزار کرده اســت تأکید کرد در شرایط فعلی ادامه ریاســتجمهوری روحانی به نفع مردم خواهد بود.

با توجه به اینکه کمتر از چند روز به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری زمان باقی است، شما فضای موجود تبلیغاتی و سیاســی بین کاندیداهای انتخابات را چگونه ارزیابی میکنید؟

کشــور در فاصلــه کمتــر از چنــد روز منتهی بــه انتخابات به نسبت شرایط مشــابه در دورههای گذشته، فضای مناسبی از لحاظ شــوروحال انتخاباتی دارد. ما به خاطــر داریم که در دورههای قبل این فضا در چند روز آخر انتخابات اوج میگرفت. خوشــبختانه در ایــن دوره با وجود نگرانیهایی که پیش از این درباره فضای ســرد سیاســی وجود داشت، فضا به ســمت خوبی پیش رفته و موضوع انتخابات توجه افکار عمومی از قشــرهای مختلف را بهسوی خود جلــب کرده اســت که این امــر میتواند طلیعهای بــرای برگزاری انتخاباتی پرشــور و مشــارکت بالای 60 درصدی مردم در انتخابات باشد. تبلیغات کاندیداهای ریاستجمهوری بعد از اعلام نامزدهای تأییدصلاحیتشــده از سوی شــورای نگهبان آغاز شــده است، اما کاندیداها بیشــتر از ارائــه برنامههای خود بــرای دولت دوازدهم، تخریب دولت و دســتاوردهای چهارساله آن را در رأس برنامههای تبلیغاتی خود قرار دادهاند.

معمولا انتخابات در شــرایطی که رئیسجمهور مســتقر هم نامزد انتخابات اســت، فضای متفاوتتری نسبت به انتخابات پایان دور دوم دولتها دارد. این قواعد شــامل حال این دوره هم شده است؟

در انتخاباتــی که دولت مســتقر هم در آن حضــور دارد؛ یعنی انتخابــات دور دوم دولتهــا، چــون یکــی از رقبــای انتخاباتــی رئیسجمهور مستقر است و بار دولتی را به دوش میکشد که چهار سال عملکرد در پیش چشــم مردم داشته، طبیعی است که رقبای انتخاباتی و افکار عمومی متوجه عملکرد چهار سال گذشته دولت شده و احیانا نقدهایی به آن داشته باشند و این کار مبارزه انتخاباتی را برای کاندیدای رئیسجمهور مشــکل میکند که این امر در همه دورهها بــوده و طبیعی اســت، اما اینبار شــرایط تفاوتهایی هم دارد. یکی از رقبای رئیسجمهور مســتقر که شاید پرسروصداترین )نمیگویم جدیترین( رقیب ایشان به حساب بیاید، از قضا خودش عملکــرد اجرائی 12 ســالهای در کارنامه خــود دارد. اگر روحانی عملکــرد چهارســاله اداره و مدیریت قوه مجریــه را با خود دارد و باید بابت آن پاسخگو باشــد، آقای قالیباف بیش از 12 سال شهردار کلانشــهر تهران بوده و به دلیل گســتره حوزه مدیریتی و مســائل جــدی و مهمی که این حوزه دارد اگر کارنامه عملکردی ایشــان در جریان انتخابات قابل نقدتر نباشــد، کمتــر از کارنامه رئیسجمهور مستقر هم نیست.

چــرا با وجــود اینکــه مبنای کار همــه مســئولان باید نقد مشــفقانه و ســازنده باشــد، برخی کاندیداها نقدهایی بیجا و بدون اســتناد نســبت به یکدیگر مطرح میکننــد؟ این روش چــه تأثیری بــر تصمیمگیــری مــردم در انتخاب فــرد اصلح خواهد داشت؟

با شــروع مبارزات انتخاباتی دیدیم قالیباف که کارنامه 12ســاله بســیار قابل نقــدی دارد، در این عرصه خیلــی بیمحابا و بهدور از هنجارهای اخلاقی و اســتاندارد مبارزات انتخاباتی وارد شده است که این خود محل تأمل اســت. اساســا میگویند کســی که در برج شیشــهای نشسته است، هیچوقت به دیگران سنگپراکنی نمیکند، اما آقای قالیباف مرتکب این اشتباه شدند. اینکه باید عملکرد دولت نقد شود و دولت هم باید متقابلا در برابر عملکردش پاسخگو باشد، حرفی کاملا درست و منطقی اســت، اما شیوهای که آقای قالیباف انتخاب کرده، آمیزه و آمیختهای است از دروغ، اطلاعات نادرست و تلاش برای تخریب دولت با استناد به دادههای ناصحیح به جامعه که این مســئله درواقع، هم میتواند فضای انتخابات را مغشــوش کند و هــم میتواند زمینهای باشــد برای اینکه عملکرد 12ســاله پرمســئله قالیباف را روی میز مناظره و نقدهای انتخاباتی قرار دهد که یا مشــاوران وی به این مسئله فکر نکردهاند یا دارند هایریسک بازی میکنند و بازی همه یا هیچ را برگزیدهاند.

کاندیداهای رقیب رئیسجمهور مســتقر رویکرد تهاجمی در قبال رئیسجمهــور و دکتر جهانگیری در پیــش گرفتهاند. چقدر مردم از این شیوه انتخاباتی، تأثیر میپذیرند؟

ایــن افراد بیشــتر بــه فکر ضربــهزدن و بهزیرکشــیدن دولت و آقای روحانی هســتند تا بــه فکر بالابردن آرای خــود و این تحلیل کاملا جدی اســت، چراکه بســیاری معتقدند آقای قالیباف شانسی بــرای پیروزی نــدارد و نقــش آســیبزننده به کاندیــدای اصلی و پیشــتاز را در ایــن انتخابــات بــرای خــود انتخاب کرده اســت. درواقــع نامزد اصلــی جریان رقیــب، بهتدریج خود را نشــان داد و او حتما قالیباف نیست.

ادامه در صفحه 11

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.