قالیباف نقش ضربهزن را به سود نامزد اصلی اصولگرایان دارد

Shargh - - سياسست -

نقش مردم و آرای آنها در نتیجه انتخابات تأثیرگذار اســت و درواقع در نظام مردمسالار بدون حضور مردم، انتخابات معنایی نخواهد داشــت حال چگونه میتوان جامعه و افکار عمومی را در برابر این شیوه بیمه و واکسینه کرد و واقعیات را به آنها نشان داد؟

من معتقدم مردم ما در طول این ســالهای گذشته بهویژه در دو دهه اخیر به بلوغ و رشــد قابلتوجهی رسیدهاند و از تجارب گذشته درس گرفتنــد بنابراین میتوان انتظار داشــت در این انتخابات رفتار حرفــهای و معقولــی در پیش بگیرنــد همانطور کــه در انتخابات مجلس دهم هم دیدیم باوجود فضای انتخابات و رد صلاحیتهای متعدد و مشــکلاتی که وجود داشت و برخی نگران بودند سرنوشت به زیــان دولت رقم بخورد، مــردم با درک خوب و قوی نســبت به شــرایط نهتنها مقهور شرایط ایجادشــده در انتخابات نشدند، بلکه حماســه بینظیری را در برخی حوزههــای انتخابیه زدند که در نوع خود رکوردی در عرصه سیاســی بــود. در انتخابات جاری هم مردم براســاس تجارب سیاسی خود به رشد و عقلانیتی رسیدهاند که دیگر کســی نمیتواند با نشاندادن عکس و ســند جعلی کلاه مردم را از سرشان بردارد و رأیشان را به سمت خودش معطوف کند.

با نظر به ســخنرانیها و برنامههایی که از سوی کاندیداها در این مدت برگزار شــد، آیا دولت یازدهم توانسته است آنچنان که باید عملکرد خود در این چهار ســال را ارائه و به نحو احسن از آن دفاع کند؟ به نظر شما شــرایط امروز کشور برای پویاشدن نیاز به تداوم و استمرار روند فعلی البته با قوت بیشتر دارد؟

دولت با وجود مشکلات و تنگناهایی که داشته است، میتوانست با ارائــه واقعیتها و آمار دقیقتر در حوزههایــی که مورد نقد قرار گرفت نســبت به متقاعدکردن منتقدان عمــل کند از طرف دیگر این آمــار و ارقام میتوانســت مردم را در انتخاب خــود محکم و قاطع کند. همه ارکان دولت در این حوزه باید تلاش بیشــتری کنند و فقط رئیسجمهور و معاوناول نباید این بار را به دوش بکشــند. درواقع مجموعه دولت و وزیران در روزهــای باقیمانده با ارائه واقعیتها بایــد انتخــاب را برای مردم راحــت کنند و نیازی بــه پروپاگاندا هم نیســت، آنها فقط باید واقعیتهای کشــور و عملکــرد دولت را به مردم ارئه کنند که با درک بالایی که مردم از صحنه سیاسی و فضای موجود دارند و بلوغ سیاســیاي که در سالهای اخیر در کشور رشد یافته است، نگرانی در این عرصه رقابتی وجود ندارد. در مناظرههای دوم و ســوم، دکتر روحانــی و آقای جهانگیری تا حــد زیادی چنین کردند و این حتما در رأی و نظر مردم تأثیر دارد.

شرایط کشــور در دولت یازدهم که درواقع آواری جامانده از دو دولت نهم و دهم بود را چگونه ارزیابی میکنید و عملکرد این دولت تا چه حدود از بار مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور کاسته است؟ به نظر شما دولت آتی باید چه تغییراتی در تیم خود ایجاد کند؟

آنچه آقای روحانی در سال 92 از دولت قبل برای اداره به دست گرفت، در حوزههای مختلف با مشکلاتی جدی روبهرو بود. آمارهای رسمی نشــان میدهد رشد اقتصادی در چند ســال منتهی به سال 92 منفی بوده اســت و اینها پروپاگاندای سیاســی نیست و واقعیت داشته است. از طرف دیگر شــرایط کشور تحریمها و مسائلی که به بحرانیشدن وضعیت هستهای کشور منجر میشد را تحتتأثیر قرار داده بود بهطوریکه ایران در عرصه بینالمللی وجههای نداشــت. در آن دوران در داخل کشــور شرایط امنیت و فشار بر فعالان سیاسی در اوج خــود بــود، در حوزههای فرهنگــی و اجتماعی نیز با فضای بستهای که حاکم بود، جامعه دچار خمودگی و عدم نشاط و شادی شــده بود و درواقع آقای روحانی کشــوری با این وضعیت را تحویل گرفــت. آقای روحانی و کابینهای کــه از مجلس رأی اعتماد گرفتند، شــروع بــه آواربرداریهای دولــت دهم کردند و با تــلاش خود در حوزه سیاســت خارجی برجام را به ثمر رســاندند که به موجب آن تحریمهای هســتهای که بر کشورمان تحمیل شده بود، رفع شد و از طرف دیگر تلاشها و برنامهریزیهای اقتصادی دولت، کشــور را از حالت بحران خارج کرد به طوری که تورم بالای 40 درصد را به زیر 10 درصد رساندند. دولت یازدهم موفق شد در حوزههای داخلی فضای کاملا امنیتی را به نیمهامنیتی تبدیل کند و در برخی دانشــگاهها این فضای ســخت را تقلیل دهد به طوری که فضا بــرای فعالیتهای سیاســی بازتر شــد. در حوزههای فرهنگی- اجتماعی هرچند هنوز دولت با فشــار جریانهای مقتدری مواجه اســت که تلاش میکنند در این عرصه بازیگر باشــند و اجازه گشایش در عرصههای عمومی و فرهنگی و اجتماعی دهند، اما به شــکل ملموسی تغییرات مثبتی قابل مشــاهده اســت و این تغییرات میتواند نویددهنده این باشــد که دولت در چهارســاله دوم با فاصلهگرفتــن از تنگناهای جامانده از هشتساله دولت گذشــته و با آمادهکردن زیرساختها بتواند کار اصلی خود را در چهار سال دوم در حوزههای بیشتری انجام دهد که انشــاءالله آرای بالای رئیسجمهور منتخب آقای روحانی میتواند در زمینه داشــتن اقتدار بیشتر دولت برای عملکردن در این حوزهها بســیار راهگشــا باشــد. اما ناگفته نماند دولت برای موفقیت بیشتر قطعا نیازمند این اســت که در انتخاب تیم و کابینه بهویژه مسئولان ارشد کابینه تجدیدنظر کند و نیروهای کارآمدی انتخاب کند تا بتوانند همپای سیاســتهای کلان دولت حرکت کنند که این تغییرات باعث موفقیت هرچه بیشــتر دولت خواهد شــد همانطور که خود آقای روحانی هم نوید ایجاد تغییرات در دولت بعدی را دادهاند.

در روند تبلیغاتی موجود، برخی کاندیداها وعدههایی به مردم دادهاند که از ســوی مسئولان مختلف نقد شده است، به نظر شما دادن وعدههای اینچنینی به مردمی که از نظر سیاســی به بلوغ فکری رسیدهاند، چه تأثیری در انتخابشان دارد؟

در شــرایط تبلیغات انتخاباتی دادن وعدههای غیرعملیاتی مانند افزایــش یارانــه که درواقع حکــم چکهای بیمحــل را دارد مؤثر نخواهد بود، این روزها فعالان اقتصادی پاســخهای درخوری به این وعدهها دادهاند، کاندیداها باید بدانند کشیدن چک بیمحل در عرصه انتخابات تأثیری ندارد و امــروز درصدی از جامعه که تحتتأثیر این چکها قرار میگیرند، بســیار پایین هســتند. رسانهها و مطبوعات در این برهه وظیفهای ملی در راستای آگاهی و اطلاعرسانی مردم دارند تا شارلاتانهای سیاست موفق به برداشتن کلاه مردم نشوند. کسانی هم که امروز مدعی دفاع از 96 درصد در برابر چهار درصد هســتند، باید اعلام کننــد این رقم و درصد بر چه مبنای علمیاي به دســت آمده است. چرا مثلا نگفتهاند پنج درصد و 95 درصد؟! آقای قالیباف که بیشــتر به دنبال پروپاگاندای سیاسی هســتند، باید توضیح دهند با چه پیمایشی این اعداد را به دســت آوردهاند. آقای قالیباف بداند این شــعار درنهایت بر سر انتخابات آوار میشود و نتیجه معکوس و منفی برای خودش به دنبال خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.