«بوفالوی آمریکایی» دیوید ممت روي صحنه

Shargh - - هنر -

شرق: نمایش «بوفالوی آمریکایی» به نویسندگی دیوید ممت و کارگردانی ســیامک زینالدینی تا جمعه پنجم خرداد در پلاتو اجراي مجموعه تئاتر شــهر به صحنه مــیرود. در این اثر نمایشی که ســاعت 18 به مدت 60 دقیقه و با قیمت 15 هزار تومان روی صحنه خواهد رفــت؛ یگانه رجبی، فــرزاد آیتــی، ســیامک زینالدینی، احمد مطوری، اکرم سامانی و حسن همتی بهعنوان بازیگر حضور دارند، ایــن در حالی اســت کــه کیانوش احمدی دســتیار کارگردان، امیررضا هرمــزی دســتیار دوم کارگــردان، ســیامک زینالدینی طراح صحنه و لباس، یاسمین برزگری مدیر صحنه، فرناز حسنزاده طراح چهرهپردازی، فاطمــه احمــدی منشــی صحنه، مهزاد مرســلی مدیر اجرائی، حامد هاشــمی طــراح گرافیــک، علــی روهینا عــکاس، علیاکبــر مجدراد مشــاور رســانه، امیررضا هرمزی و مصطفــی رنجبــر روابــط عمومی و تبلیغــات دیگــر عوامــل اجرائی نمایش هســتند. ایــن نمایشنامه در ســال 1۹۷5 میلادی به وســیله دیویــد ممت بــه نــگارش درآمده اســت و تاکنون بارهــا روی صحنه تماشاخانههای دنیا از سوي بهترین کارگردانــان بــه نمایش گذاشــته شــده اســت. این نمایش تابهحال در ایران بهصورت رســمی در هیچ تماشــاخانهای اجرا نشــده اســت. بر اســاس این گزارش جمعهشــب 22 اردیبهشــتماه نیــز دو نمایش «هملــت» بــه کارگردانــی آرش دادگر، «بــوف کور» بــه کارگردانی ناصر حسینیمهر و «کافه پولشری» بــه کارگردانــی الهام پاوهنــژاد به اجرای خــود در تالارهــای اصلی، چهارســو و کافهتریــای مجموعــه تئاتر شهر پایان دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.