طراح: بیژن گورانی

جدول 2824

Shargh - - جامعه -

افقی:

۱- مقام و مرتبه اجتماعی- برخوردکردن- پشتهای از ماســه و سنگ که سراســر دهانه رودخانه را بگیرد 2- زرد مایل به سرخ- شهری در آلمان- حس لامسه ۳- پیکرتراش بزرگ ایرانی و خالق مجسمه فردوسی در تهران و مجســمه نادرشــاه در مشــهد 4- اسیرشهری در هندوســتان- امیدوار کردن ۵- گوشه نشین شــطرنج- مردم یک کشــور- از جنس آهن- سرســرا 6- کوشــا- زیان- خروس مازندرانــی- درخت انگور 7- از حلق تا معده- مکنده- پرتو ماه ۸- روزنامه چاپ عراق- ســنگدلی ۹- بســتر- تهی مغز- شیمی کربن ۱0- اصل هر چیز- فرورفتگی وسط شکم- جاده قطاراز صنایع ادبی ۱۱- امر به یافتن- تارمی- بازداشــتن از انجام کاری- نفس بلند ۱2- هستی- رودخانه ارساز چهار جهت جغرافیایی ۱۳- داســتانی از یوســتین گاردر، نویســنده نروژی ۱4- پایانــی- چین و چروکنوعی آچار سرکج ۱۵- هنرمند- این زمان – کوچک.

عمودی:

۱- ضمیر محترمانه- ســنت و آیین- درخت تناور آفریقایی بــا میوههای خوراکی 2- واحــد اندازهگیری توان- هدف، نشــانه- رمــق آخــر ۳- گاز لامپهای تبلیغاتی- همسر مرد- پیشبینی درآمدها و هزینهها 4- انســان- نرم و ملایم- ســوره چهلوچهارم قرآن ۵- گــرد براق نقاشــی به رنگهای مختلــف- دروازه ارگ را در ایــن شــهر میبینیــد- میوه تــرش هندی 6- آشــتی- مخالــف هــم بــودن- متــواری 7- خبرگزاری ایتالیا- محکم و استوار- رودی در بالکان

۸- نویســندگی- ترســانیدن ۹- توضیــح اضافــی بــر مواد قانــون – غیرنســیه- زیادی ۱0- پــردهداری خانه کعبه- محوطه ورزشــی سرپوشــیده- همســایه شیلی ۱۱- خداحافظــی بیگانــه- لبــه تیز شمشــیر- دوری و

فراق ۱2- شــیرینی ســنتی تبریز- غزال- سرشت و نهاد ۱۳- از اشــکال هندســی- عجلــه و تنــدی- متانــت ۱4- حرف ندا- سراینده بهارستان- بیبندوبار ۱۵- کوهی در خراسانرضوی- از اجزای پیراهن – عدسی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.