رشد 73درصدی خصوصیسازی باشگاهها در این دولت

Shargh - - ورزش -

معاون حقوقــی، امور مجلــس و هماهنگی اســتانهای وزارت ورزش و جوانــان، از رشــد 7۳درصدی خصوصیسازی باشگاههای ورزشی کشــور در چهار ســال خبــر داد. امیررضا خادم یکشنبهشــب در مراســم تجلیل از مــدالآوران المپیاد اســتانی گلســتان گفت: یکــی از اهداف وزارت ورزش و جوانــان حمایــت از بخــش خصوصی و باشــگاهداری اســت تا با ترغیب این بخش، از ورزش حمایت بیشتری به عمل آید.

باشــگاههای اســتقلال و پرســپولیس چنــد ســال قبل با بدهــی بیــش از صدمیلیاردتومانی تا آســتانه فروپاشــی پیش رفتنــد؛ درحالیکه از بودجه دولتی هم اســتفاده میکردند؛ اما اکنون خودشــان درآمدزایــی میکننــد و بدهــی کلان ندارند و خوشــبختانه در نتیجهگیــری نیز موفق عمل کردهاند؛ درصورتیکه این باشــگاهها کاملا خصوصی شوند، نتایج بهتری هم حاصل خواهد شد.

او به توسعه ورزش زنان در چهار سال گذشته اشاره کرد: پارسال برای نخستینبار در المپیک یک بانوی ایرانی موفق به کســب مدال شــد و اکنون سالنهای ورزشی زیادی در اختیار زنان قرار گرفته اســت. میخواهیــم معاونــت ورزش بانوان در ادارات کل استانها را ایجاد کنیم. این مهم علاوه بر تســهیل ورزش زنان باعث خواهد شــد تا آنها در شورای معاونان استانها نماینده داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.