لیست اموال قالیباف را باور نکردم

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: آسانســور خراب بود، ســه طبقه را از پلههــا بالا رفتیم تا به دفتر کوچک، اما شــلوغ رئیس اســبق ســازمان تربیتبدنــی و کمیته ملــی المپیک برســیم. نمازش که تمام شــد، ما را به اتاقش دعوت کرد. دوباره پشت میزش نشست...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.