اقتصاد ایران به چه دولتی نیاز دارد؟

Shargh - - صفحه اول -

گروه اقتصاد: حدود 10 ســالی میشود که اعتقاد دارم نیمه دوم دهه 1390 برای کشــور ما سرنوشتســاز و تعیینکننده خواهد بود. کمــی درباره چرایی این ادعا توضیح میدهم. سرنوشتســازبودن نیمه دوم دهه 1390 در آن است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.