هیچیک از مقامات ایران سند 2030 را امضا نکردهاند

Shargh - - سیاست -

سخنگوی دولت، روز گذشته در نشست خبری خود درباره سند ۲۰۳۰ و حواشی پیشآمده پیرامــون آن، گفت: «مقام معظــم رهبری، هفته گذشته در جایگاه رهبری که برهمه مسائل نظارت دارد درباره ســند ۲۰۳۰ توصیههایــی فرمودند و طبیعی اســت که نظر معظمله برای دولت مهم اســت. پیگیری لازم صورت گرفــت و برای عمل به منویات ایشان قرار شــد تا رفع ابهامات درباره ســند ۲۰۳۰، هرگونه فعالیتی درمورد آن در ایران متوقف شود».

محمدباقــر نوبخــت، ادامــه داد: «مباحثی که رهبری فرمودند درست است، اما آنچه غیر معمول اســت این اســت که عدهای برای پیشبرد اهدافشان تلاش کردهاند این مسئله را مصادره به مطلوب کنند و نگاهی را ترویج کردند که حقا نادرست است. شما شــبنامههایی دیدهاید که در آن نوشــتهاند دولت ســندی را مخفیانــه بدون ارجاع بــه مجلس امضا کرده و در آن، مسائلی مثل خودارضایی کودکان سه تا چهار ســال یا موارد مهم دیگری که انســان شرم میکند درباره آنها صحبت کند، در آن مطرح شــده اســت. چون این مســئله انتخاباتی نیست از رسانه ملی درخواست میکنم این صحبتها را منتشر کنند تا تشویش اذهان برطرف شود».

او با اشــاره به اینکه ســند ۲۰۳۰ یک پیماننامه اســت و یک قرارداد نیست که در آن نیاز به امضای طرفین باشــد، گفت: «شما نشــان دهید که یکی از مقامات جمهوری اسلامی پای این سند را امضا کرده باشــد. این یک چارچوب عملی برای آموزش است که اجرای آن الزامآور نیست و اگر جمهوری اسلامی با بخشــی از آن مخالف باشد، طبق مقررات این حق را دارد کــه تحفظ خود را اعلام کند. در آن جلســه یونسکو همه کشورها حضور داشتند و هیچ کشوری جز جمهوری اسلامی اشکالی در آن ندید».

ســخنگوی دولت افزود: «در جلســه آبان ماه یونســکو وزیرآموزشوپــرورش متنی را از ســوی جمهوری اســلامی ایران قرائت کــرد که در آنجا ثبت شــد و متن این بود: «جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد بــه بخشهایی از چارچوب اقدام آمــوزش ۲۰۳۰ که بــه هر شــکلی در تعارض با مقــررات و اولویتهای ملــی و باورهای دینی و ارزشهای فرهنگی جامعه ایرانی تفســیر و تعبیر شوند، نمیداند» که در سایت رسمی یونسکو ثبت شده است».

او گفت:«این ســند بهراحتی قابل دسترس است و میتوانیــد ببینید که آنچه در شــبنامهها پخش میکنند و من شــرم میکنــم آنها را بگویــم، با این اهداف متفاوت اســت. در این ســند برخی مباحث جنسی که از سوی برخی افراد گفته میشود، وجود ندارد. در شــبنامهها مســائلی را مطــرح میکنند که ما حتی اگر دین هم نداشــته باشــیم بر اســاس فرهنگمان با این مسائل مخالفیم».

نوبخت افــزود: «ببینید با ایــن موضوع چقدر بــرای روحانیت دغدغــه به وجــود آوردهاند. به روستاها رفته و مســائلی را برای متدینین مطرح کردهانــد. این زخمی اســت که به مــردم دیندار زده میشــود و فرصتی هم نیســت که ما اسناد را یکبهیــک نشــان دهیــم و ثابت کنیــم که ما کافر نیســتیم. مشی برخی، مشــی تکفیری است. بههرحال این یک مســئله انتخاباتی نیست و یک اتهام نارواست. من برای رفع نگرانی مردم مطرح کردم تا خیال متدینین راحت شود که ما سندی را که در شــبنامهها گفته میشــود و ترویج برخی مسائل جنسی را امضا نکردیم».

تاریخ مصرف تهمتها درباره یارانه تا جمعه است

ســخنگوی دولت درباره موضــوع قطع یارانه برخی از افــراد عنوان کرد: «اینکه هــر ماه یارانه عدهای قطع و عدهای برقرار شــود، طبیعی است و ما هم به کســانی که یارانهشــان قطع میشود پیامــک میدهیــم که یارانه شــما قطع شــده و وقتی کســی اعتراض کرد و بررسی کردیم، زمانی که یارانهاش دوباره بخواهد برقرار شــود برای او پیامک ارسال میشود».

نوبخــت گفت: «در اردیبهشــت امســال هم تشــخیص دادهایم کــه عدهای معترض هســتند و حرفشــان درست اســت. نمیتوانستیم بگوییم چون ۲۶ اردیبهشــت زمان پرداخت یارانه اســت و ۲۹ اردیبهشــت انتخابات اســت یارانه شــما را نمیدهیــم. ایــن کار را میکنیم تا شــائبهای پیدا نکنــد. در این میان عدهای بــه دروغ اعلام کردند که مــا یارانه چهار میلیون نفر را برقرار کردیم این مسئله صددرصد دروغ است و همین الان بین دو تا سه میلیون نفر یارانهشان قطع است».

او افزود: «کاندیداهایــی دولت را متهم کردند که با انگیزه خرید رأی، یارانه بعضی افراد را برقرار کردهاند؛ جالب است همان رسانههایی این حرف را میزنند که کاندیداهای موردنظرشان میگویند که ایــن 45هزارو 5۰۰ تومان کم اســت و باید آن را ســهبرابر کرد. بههرحال برای اینکه شــبههای ایجاد نشــود، رئیسجمهور اعلام کــرد این یارانه بعــد از انتخابات برقرار شــود. البته این تهمتها تاریخ مصرفش تا جمعه اســت و انشاءالله مردم ایران روز جمعه هر آنچه را که خیر است، انتخاب میکنند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.