نقشآفرینی اتوبوسها در همایش رئیسی و قالیباف

Shargh - - سیاست -

شرق: روز گذشــته همایشــی در مصــلای تهران برگزار شــد که ابراهیم رئیســي و محمدباقر قالیباف نامزد انصرافی انتخابات، سخنرانان اصلی آن بودند. این همایش طبق اعلام خبرگزاری حامی رئیسی قرار بود ساعت 1۶:۳۰ آغاز شود، ولی تا ساعت 1۶ شبستان مصلا پر نشده بود؛ پس از ساعت 1۶ ناگهان جمعیت ســرازیر شــد. البته بیرون از مصلا جمعیت نســبتا زیادی از متــرو وارد مصلا میشــدند، اما اتوبوسها هم همزمان بــا اوجگیــری ورود جمعیت به مصلا مشــغول رفتن به سمت پارکینگها شدند. برخی این اتوبوسها که از شهرســتانهای اطراف تهران راهی تهران شــده بودند، به خیابان مفتح میرفتند تا پارک کننــد. روی برخی از آنها «ربــاط کریم»، «پردیس» و «اتوبوس شماره 8 مسجد جامع ملارد» نوشته شده بود. اتوبوسهای زیادی هم در ضلع شــمالی مصلا، نزدیک متروی مصــلا در اتوبان رســالت پارک کرده بودند. آنطور که «ایلنا» هم نوشته «صدها اتوبوس از مناطق مختلف اســتان تهران و حاشیه جنوبی آن، هواداران حجتالاســلام رئیســی را برای شرکت در همایش به مصــلای تهران آوردند. بنــا بر اظهارات شرکتکنندگان در این مراسم شب گذشته در مساجد محلات اعلام شــد که سهشــنبه بعد از نماز ظهر و عصر اتوبوسها به سمت مصلا حرکت خواهند کرد. جمعیــت حاضر نزدیک به ۲۰ تــا ۳۰ هزار نفر بودند که بیشتر آنها به میمنت کنارهگیری شهردار تهران از کاندیداتوری، بهوســیله اتوبوسهای شهری خطوط مختلــف تهران به مصلا آورده شــده بودند. با توجه به حجم بالای اتوبوسها بخشــی از آنها در پارکینگ جنوبی مســتقر و بخش دیگر در ضلع شمالی اتوبان و خیابان خرمشــهر پارک شــده بودنــد. این درحالی است که از مساجد مرکزی شهر ونهایی برای انتقال هواداران رئیســی در نظر گرفته شــده بود که آنها در ضلع شــرقی مصلا اســتقرار پیدا کــرده بودند». به گــزارش «ایلنا» پایــگاه خبری «عصر ایــران» هم در این باره نوشــت: «علاوه بر اتوبوسهای متعدد که از شهرهای اطراف تهران هستند، 1۰ قطار نیز از خطوط دیگــر مترو به خط منتهی به مصــلای تهران منتقل شدهاند تا حامیان رئیســی را به میتینگ انتخاباتی او برسانند. به همین دلیل خطوط دیگر با تراکم مسافر مواجه شــدهاند». با وجود این خبرگزاریهای حامی رئیســی جمعیت همایش دیروز را بیش از ۲۰۰ هزار نفر عنوان کردند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.