حقوق کارکنان دولت ۱0۱ درصد افزایش داشته است

Shargh - - اقتصاد -

معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان امور اداری و اســتخدامی گفت: ســال 9۲ متوسط حقوق کارکنان دولت یکمیلیــونو 470 هزار تومان بود که درحالحاضــر این رقم دومیلیــونو 970 هزار تومان اســت که حدود 101 درصد افزایــش در پرداختی به کارکنان دولت در چهار سال گذشته را نشان میدهد. جمشید انصاری عصر دوشــنبه در نشست خبری در کرمان افزود: حداقل حقوق کارکنان دولت در ســال ‪490 ،9۲‬ هــزار تومان بود و درحالحاضر یکمیلیونو 35 هزار تومان است که رشد 110 درصدی در حداقل حقوق کارمندان دولت را نشان میدهد.وی بیان کرد: ســال 9۲ حداقل حقوق بازنشستگان 490 هزار تومان بود و امســال حداقل به یکمیلیونو 150 هزار تومان رســیده و باید برنامه دولت برای حقوق بازنشستگان هر ســال افزایش مضاعفی داشــته باشــد تا فاصله دریافتی بازنشستگان و کارکنان دولت کاهش پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.