سالی 700 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد

Shargh - - اقتصاد -

عضو مجمع روحانیون مبــارز گفت دولت یازدهم با همه تنگناهای مالی در دو ســال گذشــته هر ســال نزدیک به 700 هزار فرصت شغلی خالص ایجاد کرد؛ درحالیکــه پیشازاین با 700 میلیارد دلار پول سالانه 14 هزار فرصت شغلی خالص ایجاد شده بود.حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری افزود: ما باید سالانه حدود 950 هزار تا یک میلیون شغل ایجاد کنیم، این شــغل آرامش میخواهد. با دعواکردن، با دنیا قهرکردن و درگیرشــدن شغل ایجاد نمیشود. ما در آغاز راه هستیم، مردم مشکلات معیشتی دارند. این دولــت با کاهش تورم از 40 درصد به هشــت درصد ارزش پول ملی را تقویت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.