برگزاری اولین مناقصه نفتی ایران بعد از انتخابات

Shargh - - اقتصاد -

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره زمان برگزاری نخستین مناقصه نفتی ایران گفت: این مناقصــه بعد از انتخابات ریاســتجمهوری ایران برگزار خواهد شــد.علی کاردر توضیح داد: چنــد شــرکت بینالمللــی اظهار تمایــل کردند که شــرایط آنها بررســی شــد و مــورد تأیید قرار گرفت. چند شــرکت دیگر نیز بعد از اظهار تمایل شــرکتهای قبلی تمایل خود را اعلام و پیشنهاد خود را ارائه کردند که پیشنهاد آنها در کمیته فنی در حال بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.