رونمایی از سایت مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران

Shargh - - اقتصاد -

ســایت مرکــز خدمات ســرمایهگذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران دیــروز رونمایــی شــد.«فریال مســتوفی»، عضو هیئــت نماینــدگان اتاق تهران، گفت: دسترســی به اتاقهای بازرگانی سراســر کشور برای معرفی فرصتهــای منطقهای و همچنین دسترســی به بیــش از 50 هزار عضو در این اتاقها، با راهاندازی این سایت امکانپذیر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.