تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

Shargh - - اقتصاد -

رئیس کل بانک مرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشــویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد و گفت: این دســتورالعمل در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار مطــرح و در صورت تصویب به بانکها ابلاغ میشود. وی خاطرنشان کرد: البته بانکها از قبل هم اقداماتی دراینباره انجام دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.