ساکنان فازهای ۸ و ۱۱ پردیس کلید گرفتند

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: دیروز هزارو 175 واحد مســکن مهر در شــهر جدید پردیس افتتاح و بــه متقاضیان تحویل داده شــد.صبح دیروز با حضور اصغری مهرآبادی، قائممقام وزیر راهوشهرســازی، در امور مسکن مهر، ۸۸5 واحــد در فاز 11 و ۲90 واحــد در فاز ۸ تحویل متقاضیان مسکن مهر پردیس شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.