اقتصاد ايران به چه دولتی نیاز دارد؟

Shargh - - اقتصاد - مسعود نیلی

حدود ۱0 ســالی میشــود که اعتقاد دارم نیمه دوم دهــه ۱390 برای کشــور ما سرنوشتســاز و تعیینکننــده خواهد بود. کمی دربــاره چرایی این ادعا توضیح میدهم. سرنوشتسازبودن نیمه دوم دهه ۱390 در آن است که دو رودخانه خروشان در این زمان به هم میرسند.

رودخانــه اول، بــه نحــوه مدیریــت بلندمدت داراییهای کشــور مربوط میشــود. قابلیت اداره یک کشــور را میتوان با نحوه مدیریت داراییهای طبیعی، انسانی، مدیریتی و سیاسی آن ارزیابی کرد. کشــور ما از نظر منابع و داراییهــای تجدیدناپذیر یــا کمترتجدیدپذیر نظیــر آب، هوا، خــاک، نفت و گاز بهگونهای اداره نشــده که بتواند برای مردمش رفــاه پایــدار ایجاد کند. مــا این منابــع را به جای آنکه «حفظ» کنیــم یا آنکه آنها را تبدیل به «ثروت تولیــدی » کنیم، «مصرف» کردهایم. طبیعی اســت وقتی باارزشترین منابع یک کشــور برای چند دهه اینگونه اداره شــود، روزی خواهد رسید که آنها به اتمام برسند و آنگاه است که همه متوجه میشوند یک کشور بزرگ که ظرفیتهای عظیمی برای رشد و پیشرفت داشته، دیگر از آنها برخوردار نیست؛ اما رودخانــه دوم، خیل عظیم جوانــان و بهویژه زنان جویای کار اســت که از سالیان قبل کاملا مشخص بود مقیاس میلیونی خواهند داشت و باز هم اینکه کشور ما یک زمان طلایی را در نیمه دوم دهه ۱3۸0 از دســت داده و عواقب آن در سالهایی که در آن هســتیم، هم به صورت آســیبهای اجتماعی هم مشــکل افزایش درخورتوجه تعــداد بیکاران بروز کرده و خواهد کرد.

اینــک این دو رودخانه در مبدأ اتصال به یکدیگر قرار گرفتهاند. بههمرسیدن این دو رودخانه، اتفاق سهمگینی اســت که باید بتواند به نحوی مدیریت شــود. در غیراینصورت عواقب آن میتواند کشور را تا چند ده ســال گرفتار انواع مشکلات اجتماعی و سیاسی کند.

چهار عامل در چنین شرایطی میتواند به کمک بیاید و از عمیقترشدن مشکلات جلوگیری کند.

اول و قبــل از هر چیز حفظ ثبــات و آرامش در اقتصاد و سیاســت اســت. چنانچه تغییر در مسیر تورم اتفاق بیفتد، مســیر تغییر، بازگشت به تورم 20 درصد نخواهد بود و برگشــت تورم با شیبی بسیار تند خواهد بود. ثبات موجود در اقتصاد کلان کشور که در سه ســال گذشــته مانند هوایی پاک، فضای عمومی کشــور را ســالم کــرده و از ایــن طریق به ایجاد شــغل و درآمد کمک کرده، پدیدهای بســیار شکننده اســت و میتواند با یک سخن نسنجیده یا یک اشتباه سیاستگذاری، حتی در چند ساعت، به همان شرایط ســالهای ۱390 و ۱39۱ و حتی بدتر از آن برگردد. کشــور ما نیازمند دولتی است که در ثباتبخشی به اقتصاد کلان باورپذیر باشد.

دوم، لازم اســت درباره «چرایی» بروز مشکلاتی که امروز زندگی مردم با آن دســت به گریبان است، به دور از ملاحظات گرایشهای سیاســی گفتوگو شــود. متأســفانه فرصــت طلایــی مناظرههــای تلویزیونــی بــا طراحی غلــط نحوه برگــزاری این مناظرهها و تشکیلنشــدن مناظرههای کارشناسی نماینــدگان مرتبط بــا هریک از نامزدها از دســت رفــت و آنچه شــاهد بودیــم فقط تشــدید فضای تنش بود و در پایان این مناظرهها بالاخره مشخص نشــد که چرا امروز کشور با مشــکلاتی بزرگ مانند آب، هوا، صندوقهای بازنشســتگی، بیکاری، نظام بانکــی و بودجــه مواجه شــده اســت. بزرگترین خطر، تشــخیص نادرســت و بزرگترین اشــتباه در چنین شــرایطی دامــنزدن به مطالباتی اســت که برآوردهکردن آن مقدور نیســت. ایــن کار کاملا در مسیر بهجلوکشیدن مـشکل و در نتیـجه هدردادن زمانی است که میتوانسته صرف حل مسئله شود. دولت دوازدهم باید دولتی باشد که بتواند همکاریِ همه سرمایه انسانی متخصص و باصلاحیت کـشور و متخصصـــین ایرانی خارج از کشـور را جلب کند. هرکســی نمیتواند در این کار موفق باشــد. صرف رئیسجمـــهوربودن باعث موفـقیت در جلب این همکاری نمیشود.

سوم، وجود یک سرمایه اجتماعی بالا به معنی انســجام بــالای اجتماعی برای گذر از این شــرایط اســت. این روزها وعدههایی به مردم داده میشود که گویی مبدأ تاریخ تحولات کشــور ســال ۱396 و پایان تاریخ توســعه کشور پایان کار دولت دوازدهم خواهد بود و قرار نیســت هیچ مشکلی برای دولت ســیزدهم باقی بماند؛ اما بهعنوان یک کارشــناس آشــنا با مســائل اقتصاد ایران عــرض میکنم که اینچنین نیســت. نامزدهایی که چنین ایدههایي را برای دامــنزدن به مطالبات مــردم محروم ترویج میکنند بایــد احتمال هرچند ضعیف را هم بدهند که ممکن اســت خودشــان در معرض پاسخگویی به آنها قرار گیرند و آن زمان مطمئنا هیـچ پاسخی بــرای تحققنیافتن آنها در برابــر مردمی که با این وعدههــا پای صندوقهــای رأی آمدهاند، نخواهند داشــت. دولــت دوازدهم بایــد دولتی باشــد که بیشــترین حمایت اجتماعی مردم و بهویژه جوانان را پشــت سر خود داشــته باشــد تا بتواند از طریق گفتوگو با آنها از گذرگاههای ســختی که پیشرو دارد، عبــور کند و بالاخره چهارم، شــرایط بســیار حســاس اقتصادی سالهای آینده نیازمند آن است که بیشــترین میزان سرمایه سیاسی کشور پشت سر دولت دوازدهم قرار داشــته باشــد. در کشوری که احزاب در آن فعالیت جدی ندارند، سرمایه سیاسی، متبلور در چهرههای شــاخصی اســت که مردم به آنها علاقه و توجه دارند.

به چهار مورد ذکرشـده میتوان یک بُعد پنـجم را هم اضافه کرد و آن، مسـائل پیچـیده بینالمللی و منطقــهای و زمان طلایــی بهرهبرداری اقتصادی از برجام اســت. همه میدانیم که بعد از انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا، یک نبــود قطعیت بزرگ در دنیا شــکل گرفته اســت و از طرف دیگر، مسائل منطقهای بسیار پیچیده شـــده است. یک اشـــتباه کوچک حتـی کلامـی در سیاست خارجی میتواند پیامدهای زیانباری برای کشــور داشــته باشد. ذکر این توضیح خیلی مهم اســت که ثبات و آرامشــی که از شــروع به کار دولــت یازدهم در بازار ارز و در کل اقتصــاد شــکل گرفته، حاصل یــک هماهنگی تنگاتنگ بیــن بخش اقتصادی و بخش سیاســت خارجــی بوده اســت. تأثیر مهارت دیپلماســی در برخورد با مســائل پیچیده موجود خیلی کم مورد توجه قرار گرفته اســت. البته بخش دیگر اهمیت دیپلماســی هم توانایی مذاکره در پیشــبرد اهداف اقتصادی پسابرجام است. کشــور ما به دولتی نیاز دارد که دارای بیشــترین تــوان، تجربه و مهارت در دیپلماســی باشد. قدرت مذاکره و رسیدن به نتیجه در دنیایی که رقابت در دســتیابی به بازارها و جلب ســرمایه بســیار بالاســت، از اهمیتي تعیینکننده برخوردار است.

مجموعه موارد ذکرشده ما را به این جمعبندی میرساند که اولا چند سال باقیمانده تا سال ۱400 دارای اهمیتي تعیینکننده برای آینده کشور است و ثانیا، در این دوران کشــور نیازمند دولتی متخصص، برخوردار از پشتوانه اجتماعی متنوع، دارای سرمایه سیاســی حداکثری و نیز بهرهمنــد از مهارت کافی دیپلماسی است.

دستاوردهای کشور در زمینههای مختلف مانند برجام، ثبات اقتصاد کلان، طرح ســلامت و رسیدن بــه درآمد معادل بیش از یک میلیون بشــکه نفت صادرات، همگی بســیار ارزشمند اما ناپایدار است. اعمال یک مدیریت ناپختــه و جایگزینکردن همه اینها بــا پمپاژ پول، با ســرعتی باورنکردنی اقتصاد ایران را ونزوئلایی خواهد کرد.

در انتخابــات حاضــر مــا با یک تناقــض بزرگ مواجه هستیم؛ از یک طرف بیش از هر زمان دیگر، شــعارهای اقتصادی )البته به بیان دقیقتر رفاهی و نه اقتصادی( همراه با ذکر کمیات بیان میشــود؛ مانند تعداد شــغل، رشــد اقتصادی، میــزان یارانه پرداختی به گروههــای مختلف مردم، هدفگذاری حتی برای تعداد ازدواج مثــلا یک میلیون ازدواج در سال، فارغ از ویژگیهای جمعیتی و سنی زنان و مردان در سن ازدواج و... خب این البته یک حرکت روبهجلو اســت؛ اما از آنجا که موارد مطرحشــده تنها اهداف است و درباره نحوه تحقق آنها صحبت نمیشود، جای تردید به وجود میآورد. بهویژه که این رویکرد جدای از آنکه مطلوب هست یا نه، اساسا کپیبرداری از شرایطی است که با آن انطباق ندارد؛ یعنی با زمانی که درآمدهای نفتی بهطور متوسط، ســالانه بیــش از صدمیلیارد دلار بــود. حال آنکه درحالحاضر و در افق پیشبینیپذیر پیشــیگرفتن از 4۵ میلیارد دلار در ســال با تردید مواجه اســت. جدای از آنکه جمعیت کشور نیز نسبت به حدود ۱0 سال پیش، بیش از ۱0 میلیون نفر اضافه شده است. بنابراین در شــرایطی که مهمترین مســئله کشــور منابع اســت، افزایش مصارف بدون مشخصکردن منابــع آن، نتیجه دیگــری جز دامــنزدن به تورم ندارد. البته ایــن رویکردهای انبســاطی تورمهای بالا ایجاد میکند و نه تورم متوســط؛ یعنی با توجه به شــکلگیری انتظارات حول محور تــورم زیر ۱0 درصد، ایجاد یــک تغییر روبهبالا در تورم، انتظارات تورمــی را فعال میکند کــه در آن صورت، عواقب وخیمی بهویژه برای قشر کمدرآمد خواهد داشت. البته میدانیم اصلیترین فشــار تورم بر قشر فقیر و کمدرآمد وارد میشــود؛ مثلا یک تورم 70درصدی نهتنها در یکسال قدرت خرید مثلا یارانه ۱۵0 هزار تومان را به همان 4۵ هزار تومان قبلی میرســاند، بلکه ارزش بقیه درآمدهای مردم را هم به کمتر از یکسوم تقلیل میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.