اخبار كوتاه

Shargh - - اقتصاد -

حکم یــک قاضــی در مشــهد، آغازگر مشــکلات «کاسپین» ایلنا:

مؤسسه اعتباری کاسپین مجوز خود را در سال ۱394 از بانــک مرکزی دریافت کرد و در فهرســت مؤسســات اعتبــاری مجــاز و دارای مجــوز بانک مرکزی قرار گرفت. بر اســاس مجــوز صادره، مقرر شــد این مؤسســه اعتباری، داراییها و بدهیهای قابل تجمیع شرکتهای تعاونی اعتبار «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حســنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشــاه»، «بدرتوس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشــاورزان مازندران» را که تا آن زمان تحت عنوان «آرمان ایرانیان» فعالیت میکردند، طبق روش مشخص به حسابهای خود انتقال دهد.در نتیجه، همه هشــت تعاونی ذکرشده تعهد کردند به محض صدور مجوز مؤسسه جدید، نسبت به انحلال اقدام کنند. سپس مؤسسه کاسپین بــا حداقل ســرمایه مدنظــر بانک مرکــزی، مجوز فعالیت خــود را از بانک مرکــزی دریافت کرد.پس از صــدور مجوز، اقــدام بعدی این بــود که تکتک تعاونیهای منحلشده، فهرستی از داراییهای خود را به مؤسســه کاســپین ارائه دهند و بعد از ارزیابی داراییها و انتقال آنها، برای انتقال ســپردههایی که از مردم جمع کرده بودند، اقدام کنند.اما متأسفانه در زمانی که هنوز داراییها و ســپردههای تعاونیهای هشــتگانه غیرمجاز به مؤسســه اعتباری کاسپین منتقل نشده بود، دو دستور قضائی بدون اطلاع بانک مرکزی از سوی یکی از قضات در مشهد صادر شد که بر اساس دستورات قضائی یادشده، تعاونیها مکلف شــدند تمام تابلوهای خود را با تابلوهای مؤسســه کاسپین تعویض کنند.ســپس حکم قضائی دیگری از مشــهد صادر شد که بر اســاس آن، دفترچههای سپردهگذاران تعاونیهایی که باید منحل میشدند، با دفترچههای مؤسســه کاســپین تعویض شــود؛ درحالیکــه هنــوز داراییها و ســپردههای نزد این تعاونیهای هشــتگانه، به مؤسسه کاسپین منتقل نشــده بود. این موارد، تعهداتی را بدون هماهنگی با بانک مرکزی برای مؤسسه اعتباری کاسپین ایجاد کرد.ایــن در حالــی بود کــه چندی بعد، دادســتان تهران از بدهی تعاونی فرشــتگان به عنوان یکی از زیرمجموعههای مؤسســه کاســپین و پیگیریهای قضائــی در رابطه با مدیران ایــن تعاونی خبر داد و اعلام کرد فرشــتگان در سالهای اخیر حدود هشت هزار میلیارد تومان منابع جذب کرده و اکنون تا چهار هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

امروز چهار هواپیمای ATR به ایرانایر تحویل داده میشود

ایلنا: قائممقام وزیر راهوشهرسازی از ورود چهار فروند هواپیمای فرانسوی- ایتالیایی ATR به ناوگان ایرانایر در صبح امروز خبــر داد و گفت: ۱6 فروند هواپیمای ATR دیگر تا دو ســال آینده به ناوگان ایرانایر اضافه میشوند.

اصغر فخریهکاشــان بــا بیان اینکــه صبح امروز چهار فرونــد هواپیمایی ایتالیایی - فرانســوی ATR در باند فرودگاه مهرآباد مینشــیند، اظهار کرد: پس از امضای برجام، قرارداد با سه شرکت هواپیماسازی بویینگ، ایرباس و ATR منعقد شد. تاکنون سه فروند هواپیمای ایرباس وارد کشــور شده است و امروز هم چهار فرونــد هواپیمای کوتاهبــرد ATR وارد ناوگان ایرانایر میشود.

شایعه پرداخت سود سهام عدالت قبل از انتخابات ایلنــا:

جعفــر ســبحانی، مشــاور رئیس ســازمان خصوصیسازی گفت: انتشار خبر پرداخت سود سهام عدالت ســه روز مانده به انتخابات ریاستجمهوری، به منظور تخریب دولت اســت؛ زیــرا میخواهند با امیددادن واهی به مردم، در روز پنجشنبه اعلام کنند که دولت در واریز سود ســهام عدالت کوتاهی کرده است.

چرا مشاوران نفتی رئیسی پاســخ کدهای زنگنه را نمیدهند؟

چند روز پیش، وزیر نفت در واکنش به ســخنان ابراهیم رئیســی درباره پرونده کرســنت، گفت: این نامــزد انتخاباتــی از جلیلی، مشــاور ارشــد خود، بخواهد تا توضیح دهد در جلسه آذر ۱39۱ شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت چه گذشت، چه حرفهایی ردوبــدل و چه تصمیمهایی اتخاذ شــد. همینطور از جلیلی بخواهند درباره نامهای که در 2۵ اسفند سال ۸۸ به رئیسجمهوری وقت درباره کرسنت نوشته اســت و پاسخ رئیس دولت دهم، توضیح دهد تا شــاید این نامزد انتخاباتی در بیان ســخن کمی محتاطتر عمل کند.بنابراین بیژن زنگنــه، صرفا کلیگویی نکرده اســت؛ دو کد کاملا مشخص داده که دسترسی به این کدها برای سعید جلیلی کار دشواری نیست؛ اما چهار روز از آن سخن زنگنه ســپری شــده و هنوز خبری از پاسخ نیست. دلیلش تا حدی روشــن است؛ آنها پاسخی ندارند. منافع ملی اجازه انتشــار برخی محتویات جلسات شــورای عالی امنیت ملــی را نمیدهد و منتقدان دولت، چون میدانند که دســتها برای افشاگری بســته است، به خودشــان اجازه میدهند هرگونه خواستند پاســخ دهند. دو کد زنگنه نشان میدهد اتفاقا اگر پای استدلال به میان بیاید، دست مدعیان از همیشه خالیتر است؛ به همین دلیل هم ترجیح میدهند از کنار این سخن صریح زنگنه عبور کنند. همانطور که مشاور دیگر رئیسی، میرکاظمی، هم درباره ســخنان صریح چنــد روز پیش عاصمیپور درباره ســوآپ نفت، هیچ پاسخی نداشت و او هم سکوت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.