شرکت پست به فروش املاک افتاده بود

Shargh - - اقتصاد -

مدیرعامل شــرکت پست جمهوری اسلامی از دولــت یازدهــم بهعنــوان ناجــی این شــرکت از ورشکســتگی حتمی یاد کرد و گفت: بدون شــک اگر در ســال 92 دولت تدبیــر و امیــد روی کار نمیآمد، شــرکت پســت ورشکســته میشد.حســین مهری، سهشنبه در مراســم افتتاح سامانه یکپارچه مدیریت املاک )ســیمامک( مازندران در محل اداره کل پست در ساری افزود: شــرکت پست تا قبل از رویکارآمدن دولــت یازدهــم با فــروش املاک اداره میشــد.وی وضعیت پســت تا قبل از سال 92 را اسفناک توصیف کرد و گفت: شرکت پســت، نهتنها ملزومات اولیه را برای انجام مأموریت نداشــت، بلکه بهلحاظ حقوقی در شــرایط ماندن یا منحلشدن بلاتکلیف مانده بود. مدیرعامل شرکت پست افزود: این شرکت در سال 92 با 44 میلیــارد تومان بدهی به کارکنان، تحویل دولت تدبیــر و امید داده شــد، اما امروز مطالبات ۱2ســاله بازنشســتگان پســت در دولت یازدهم پرداخت شده اســت.وی افزود: شــک نکنید اگر دولت تدبیر و امید وارد عرصه نمیشــد هفت ماه بعد پست ورشکست میشد.مدیر عامل شرکت ملی پست همچنین گفت در برنامه ششــم توســعه باید حدود 2۱ هزار میلیارد ریال برای زیرســاختها و ارائــه خدمات مطلوب به شهروندان در پست کشور سرمایهگذاری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.