9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاست -

احمدینژاد: ســوداگری در بخش مسکن را مهار میکنیم

شــاهرودی، رئیس قوه قضائیه: بمبگذاری شیراز آغاز یک سلسله اقدامات تروریستی بود

دعــوت ملکعبــدالله از آیــتالله هاشمیرفســنجانی برای حضور در کنفرانس وحدت اسلام

مظاهری، رئیس بانک مرکزی: اجازه اضافه برداشت به بانکها نخواهیم داد

رجب صفروف، مدیرکل مرکز مطالعه ایران معاصــر در واکنــش به جوســازیهای آمریکا و چند کشور عربی روســیه: بحران لبنان بدون مشارکت تهران حلنشدنی است

واکنش مجلــس به ســخنان احمدینژاد؛ ابــراز تعجب تعــدادی از نمایندگان مجلس از اظهارات محمــود احمدینژاد دربــاره بهبود زندگی مردم

نخســتوزیر اســترالیا؛ خواســتار احضــار رئیسجمهور ایــران به دادگاه بینالمللی لاهه شد

اختلاف دولــت و بانک مرکزی بر ســر نرخ سود علنی شد؛ مظاهری: تصمیم ما با تصمیم احمدینژاد متفاوت است

وداع تلخ کاظمپور با نفت؛ نماینده ایران در اوپک: با من صحبتی نشد

بــا تصویب مجلس منصوبــان مقام معظم رهبری از قانون منع تصدی بیش از یک شــغل مستثنا شدند

محمدرضــا تابــش دبیــر فراکســیون اصلاحطلبان: اقلیت مجلــس نماینده اکثریت ملت بود

احمدینــژاد: بــا همــکاری مــردم، بحران خشکسالی را مهار میکنیم

مولوی اسحاق مدنی، مشاور رئیسجمهور در امور اهلســنت: تنها راه نجات امت اســلام وحدت است

سخنگوی وزارت خارجه: واکنش آمریکا به بسته پیشنهادی ایران شتابزده است

وزیــر نفت: واردات بنزین در ســال گذشــته قانونی بوده است

جزایری، معاون ســتاد کل نیروهای مسلح: توافقنامــه امنیتی واشــنگتن - بغــداد اجاره مادامالعمر عراق به آمریکاست

احمد خادمالمله، مدیر رســانهای شــورای عالــی امنیــت ملــی اعلام کــرد: ارائه بســته پیشنهادی ایران به چهار شخصیت جهانی

احمدینژاد: مشکلات دنیا، حاصل مدیریت ناصالحان است

نیره اخــوان بیطــرف، نماینــده اصفهان: گرانیهای موجود، مردم فقیر را له میکند

محمدرضا تابش رئیس فراکســیون اقلیت: امیدواریم مجلس هشــتم، حرکتهای سیاسی بحرانزا را کنترل کند

اشــرف بروجردی، معاون وزیر کشور دولت هشــتم: معــاون وزیر کشــور دولت هشــتم: جابهجایی رئیس مجلس، تنها تغییر شــخص است نه تفکر

مرتضی مبلغ، معاون سیاســی وزیر کشــور دولــت اصلاحــات: اصلاحطلبان هــم دینگرا هستند، هم معتقد به حزب

محســن صفایی فراهانی، معاون سابق وزیر اقتصاد: اهداف اصلی تشــکیل حســاب ذخیره ارزی زیرسؤال رفته است

محمدمهدی پورفاطمی، نماینده دشــتی و تنگســتان: قیمت کنونی برنج نشان میدهد که وضعیت معیشت مردم بهتر شده یا نه؟

احمدینژاد: ایران تا 12 سال آینده میتواند نقطه برتر در عرصه فناوری اطلاعات باشد

دادستان کل کشــور خبر داد: مختومهشدن 70 درصد پروندهها در دادسراها

رئیسجمهور در حکمی سیدمهدی هاشمی را به سرپرستی وزارت کشور منصوب کرد

حســینی، ســخنگوی وزارت خارجه: بسته پیشنهادی ایران تکمیل شد

آیتالله هاشمیرفســنجانی در دیدار سفیر عربســتان: ایران و عربســتان در حل اختلافات دنیای اسلام مؤثر هستند

وزیــر اطلاعــات خبــر داد: طــرح انفجــار کنسولگری روسیه خنثی شد

رئیــس بانــک مرکــزی: کاهش نرخ ســود تسهیلات قابل ابلاغ نیست

روسیه خواســتار ارائه تضمین امنیتی گروه ۵+1 به ایران شد

بازرس تســلیحاتی ســازمان ملل: آمریکا از نفوذ ایران برای ثبات در عراق استفاده کند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.