آینه

Shargh - - سیاست -

یک ماه تبلیغ کرد، رفت!

...قالیباف در لبــاس تکنوکراتی اصولگرا با کمتر خارجشــدنش از تهران میخواســت تا جای ممکن از ســبد رأی روحانــی در تهران بکاهد. رئیســی هم استانبهاســتان میچرخد تا آرای او در شهرستانها را تحــت تأثیر قــرار دهد، اما حالا نظرســنجیها به آنها میگوید ایــن انتخابات قرار نیســت به مرحله دوم کشــیده شود. شاهد مثالش هم اینکه شب قبل از کنارهگیــری قالیبــاف همان زمان کــه کنارهگیری او به صورت غیررســمی قوت گرفتــه بود، عزتالله ضرغامــی در صفحــه توییتــرش نوشــت: جنــگ نظرســنجی پدیده ایــن دوره انتخابات اســت که با نوســانات خاصی همراه شــده اســت. تا رسیدن به دور دوم راه زیادی نمانده اســت! پس نقشه راه باید عوض میشد. اگر قرار نیست انتخابات دومرحلهای شــود وجود یک کاندیدای با ســبد رأی بزرگتر بهتر از دو کاندیــدا بــا آرای کمتر اســت. در این صورت اگــر اصولگرایان انتخابات را واگذار کنند دســتکم در قامــت یــک رقیب سرســخت بــا آرای ٣0 یا ٤0 درصدی ظاهر خواهند شــد. قالیبــاف رفت تا بلکه بمانــد و بتواند دســتکم در لباس یــک تکنوکرات اصولگرا بــه حیاتش ادامه دهــد. او میداند که به احتمال زیاد دیگر شــهردار تهــران نخواهد بود و از بهشت رانده شده اســت. بهترین رؤیایی که قالیباف در سر میپروراند معاوناولی رئیسی است. اگر مردم بگذارند که رئیسی رئیسجمهور شود قالیباف اگر نه به آرزوی چندینسالهاش برای ریاستجمهوری اما دستکم به یک قدمی آن میرسد... .

تو دانی و ارباب وعدهها! محمــد صرفــی:

... زدن برچســب عوامفریبــی و پوپولیسم به رقیب و کارهایی که در این ایام کردند و میکنند، قصه پرغصه دیگری است. چهار سال تمام به پرداخت یارانه تاختند و گفتند مصیبت عظماست اما حاضر نشــدند طبق قانون دهکهایی برخوردار را از ایــن طرح حــذف کنند و بــرای آن عده اندکی هم که قطع شده بود، شــب انتخابات رسما پیامک فرســتادند که اشــتباه کردیم و میدهیم! دارندگان ویلاهــای چنددهمیلیــاردی، طــرح مســکن مهر را مزخرف نامیدند و مدعی شــدند ما مسکن اجتماعی میسازیم. اگر مردم مرو آن سال کذایی بادی دیدند، در ایــن دوره هــم مردم یک باب مســکن اجتماعی دیدند! به قالیباف خرده گرفتند که طرحهایت خیالی است و اجرائیشــدنی نیست. مدعیان آزادی سایتی که برای ثبتنام بیکاران ایجاد شــده بــود را فیلتر کردند و چند حرف طرح قالیبــاف را جابهجا کردند و ســایتی بالا آوردند و گفتند بیکاران ثبتنام کنند. شــما اگر اهل تولید اشتغال بودید همین چهار سال حرکتی میکردید و خودی نشــان میدادید، نهآنکه شب انتخابات سایت بالا بیاورید و بیکاران را سر کار بگذارید...

شورا را به اهلش بسپاریم

حضــور و فعالیت نمایندگانی از این طیفها طی چهــار دوره گذشــته و کارنامهای کــه از خود بهجا گذاشــتهاند، مجموعهای از تجــارب مثبت و منفی اســت که باید با توجه به آن به سمت انتخابهایی هوشــمندانه، دقیــق و صحیحتر حرکــت کرد.مرور تجربه کشــورهایی که ســابقهای طولانیتر از ما در نظامهای دموکراتیک دارند، نشان میدهد علیرغم اینکه دامنه فعالیت و گستره تأثیرگذاری تصمیمات اعضای نهادهایی در عدد شــوراهای شــهر و روستا در ایران، این نهادها هســته اولیه حضور و مشارکت مــردم در مدیریت اجتماعی و عرصهای برای تمرین دموکراســی در بدنه جامعه هســتند کــه میتوانند زمینهســاز نهادینهشــدن روح حاکمیت مردمی در ســایر لایههای قدرت و جامعه شــوند. چنین ابزار و فرصتی برای کشوری مانند ایران که به علل تاریخی متعدد هنوز از فقدان حزب واقعی و فعالیت حزبی بهعنوان ســنگ بنای جمهوریت رنج میبرد، بســیار مغتنم است.

گناهان کبیره در رقابتهای انتخاباتی!

... در الگوی مردمسالاری دینی، انتخابات برگرفته از مبانی نظام اســلامی اســت. برخــلاف تصور عدهای که انتخابــات را تجربهای غربــی میانگارند و بنا دارنــد آن قالب را بر نظام اســلامی تحمیل و بدان الصاق نمایند و هرکجا با تعارضی مواجه شدند اســلامیت نظام را سایش بدهنــد، تفکر التقاطــی آنان بیشــباهت به باور غلط گروهی نیســت که میپنداشتند اسلام عامل ایجاد انگیزه مبارزه و مارکسیسم علم مبارزه است و میکوشــیدند میان اســلام و مارکسیسم تلفیق ایجاد کنند. بر اســاس نگاه توحیدی به «انتخابات و جمهوریت» و خاســتگاه اســلامی آنهاست که شــرکت در انتخابــات همانند نمــاز و روزه جنبه تکلیف شــرعی مییابد و رأی مردم «حقالناس» شــمرده میشــود و همچنانکه بــرای ادای یک واجب شرعی نظیر نماز نمیتوان گناهی مقدماتی مرتکب شــد و مثلا زمین یا لباسی را غصب نمود، برای انجــام تکلیــف انتخابــات نیــز نامزدها و طرفدارانشان باید از ارتکاب هرگونه گناهی پرهیز کنند و از دروغ و تهمت و تحقیر و اســتهزای رقبا اجتناب نمایند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.