بازتاب انتخابات در رسانههاي خارجي

Shargh - - ديپلماسي - ترجمه: شهرام زرندار

انصراف تأثیرگذار

همه نگاهها به شــرکت وســیع رأیدهندگان در انتخابات ریاســتجمهوری دوخته شده است. از نظــر تاریخی هرچه ایرانیان بیشــتر رأی بدهند شــانس اینکه یک اصلاحطلب یــا میانهرو مانند حســن روحانی، رئیسجمهــوری فعلی، انتخاب شود، بیشتر میشود. هرچند دعوت روحانی برای انتخابشــدن برای یک دوره چهارســاله دیگر در مقام ریاســتجمهوری در حالی مطرح میشود کــه رأیدهندگان بیتفــاوت غرولندکنــان، عدم کســب منفعت از امضای او بر توافق هستهای با قدرتهای جهانی را اعلام میدارند. همچنانکه رقبــای پوپولیســت او قول پرداخت پــول نقد به صورت یارانه فقرا را میدهنــد، روحانی به همه رأیدهندگانی که میتوانند در انتخابات رأی دهند نیاز دارد. امــا برخی از حامیــان او هم میگویند شاید در خانه بمانند و رأی ندهند... انصراف یکی از اصلاحطلبان قبل از انتخابات 2013 به روحانی کمک کرد تا بــا تقریبا 51 درصد از آرا انتخابات را ببرد. در آن سال 73درصد از رأیدهندگان قانونی در انتخابات شرکت کردند؛ رقم بالایی که روحانی به تکرار آن در میــان 56/4 میلیون رأیدهنده که قانوني میتوانند رأی دهند نیاز دارد.

اگر هیچ کاندیدایی با اکثریت آرا پیروز نشود، دو نفــر اول در دور دوم انتخابات و رأیگیری در روز 26 ماه می با هم رقابت خواهند کرد. از هماکنون علائم هشــداردهندهای بــرای روحانی پدید آمده اســت. روز دوشــنبه گزارش ارائهشــده از سوی آژانس خبری صداوســیمای جمهوری اســلامی ایران تحقیق از شــشهزار رأیدهنــده که قانونا میتوانند در انتخابات شرکت کنند نشان داده که بیش از یکســوم آنها گفتهاند رأی نمیدهند. این در حالی اســت که 46 درصد دیگر از آنها گفتهاند کاندیداي مورد نظرشــان را بعدا انتخاب خواهند کــرد. ایــن تحقیق هیچ حاشــیه اشــتباهی را در تخمین خود ذکر نکرده است. سعید لیلاز که یک تحلیلگر سیاسی مقیم تهران است، گفته: «رقیب اصلی روحانی عدم مشارکت مردم است».

شهردار تهران انصراف داد تا از یک محافظهکار پشتیبانی کند

شــهردار تهــران از شــرکت در انتخابــات ریاســتجمهوری ایــران انصــراف داده تا به نیروهــای محافظــهکار اجازه دهد بر ســر یک محافظــهکار قدرتمنــد در نبــرد علیه حســن روحانــی، رئیسجمهــور اصلاحطلب فعلی، با هم متحد شــوند. محمدباقــر قالیباف که در گذشــته دو بار در انتخابات ریاســتجمهوری شکســت خــورده روز دوشــنبه بیانیــهای صــادر کــرده و گفته بــه نفع ابراهیم رئیســی که یــک محافظــهکار اســت از دور انتخابات ریاســتجمهوری کنارهگیــری میکنــد. در انتخابات ریاســتجمهوری سال 2013 قالیباف تنها کمــی بیش از شــش میلیــون رأی آورد؛ انتخاباتی که در آن روحانی در همان دور اول با 18.6میلیون رأی و 50.71 درصد آرا پیروز میدان شد. براساس سیستم انتخاباتی ایران، کاندیداها برای بردن نیاز به اکثریت مطلق دارند. اگر هیچ کاندیدایي نتواند بیشتر از 50 درصد آرا را در دور اول جلــب کند، دو کاندیــدای اول به دور دوم راه پیدا میکنند و باید در دور دوم با هم رقابت کنند. در غیاب یک سیستم نظرسنجی معتبر در ایران، اندازهگیری محبوبیت رئیســی در سراسر ایران مشکل اســت. بهویژه با توجه به اینکه او قبلا کاندیداي انتخابات ریاستجمهوری نبوده اســت. هنگامیکه انقلاب اسلامی سال 1979 رخ داد رئیســی تازه بالغ شده بود اما بهسرعت از طریق طی مقامات قضایي رشد کرد. روحانی، اقتصاد ایران را به ثبات رســانده و تورم را پایین آورده اما نرخ بیکاری بالاســت و رقبایش این مســئله را که او برای رساندن منافع محسوس اقتصادی به مردم سعی و تلاش کرده زیر سؤال بردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.