سایه جنگ بر اتاق بيضيشكل

چه كسي سیاست خارجي دونالد ترامپ را تدوين و اجرائي ميكند

Shargh - - جهان -

روز گذشــته که خبر افشای اطلاعات بســیار محرمانه از سوی «دونالد ترامپ»، جنجالی در عرصه سیاســی ایــالات متحده به پا کرد، این «هربرت مکمســتر» بود که کوشــید با انکار همه چیز، غائله را بخواباند. مکمستر که بعد از اســتعفا «مایکل فلین» به ســمت مشــاور امنیت ملی گماشته شــد، چهرهای اســت که این روزها از او به عنوان یکی از چهرههای اصلی و تأثیرگذار در پیشــبرد سیاســت ترامپ در منطقه خاورمیانه یاد میشــود؛ منطقهای که او در جنگ خلیجفــارس و حمله به عراق به عنوان فرمانده نظامی سابقه و تجربه حضور در آن را دارد. در آن سالها مکمستر به لطف تاکتیکهای پیچیده جنگیاش در مقابله با شورشیان و جنگهای نامنظم، نام خود را بر ســر زبانها انداخت. حال یک بار دیگر و با افشــاگری روزنامه «واشنگتنپســت» درخصوص اینکه رئیسجمهور آمریکا اطلاعاتی بسیار محرمانــه را در اختیار روسها قرار داده، مکمســتر در کانون توجهها قرار گرفته است. طبق ادعای واشنگتنپست، دونالد ترامپ در دیداری با «سرگئی لاوروف» در اتاق بیضی کاخ ســفید اطلاعاتــی محرمانه را در اختیار هیئت روسی قرار داده است؛ اطلاعاتی که به علت اهمیتشان تاکنون با هیچیک از شرکای ایالات متحده در میان گذاشته نشده است. مکمستر روز گذشته و در جمع خبرنگاران کل ماجرا را یک داستان ساختگی خواند و اینطور عنوان کرد که ترامپ و لاوروف در جلســه مذکور فقط به بررســی و تبادلنظر در خصوص تهدیدات مشترک متوجه این دو کشور پرداختند. مکمستر با اشاره به حضور «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه، در این دیدار مدعی شد تیلرسون نیــز بر اظهارات او درباره جزئیات این جلســه مهر تأییــد خواهد زد. اکنون این مشــاور جنجالي در حالی ادعای گزارش واشنگتنپست را انکار میکند که گفته میشــود او در کنار چهرههایی مانند «جیمــز متیس»، وزیر دفاع، «رکس تیلرســون»، وزیر خارجه، «مایک پومپئو»، مدیر ســیا و «استیو بنن»، استراتژیست ارشــد ترامپ، یکی از افراد ذینفوذ در بحث سیاست خارجی دولت ترامپ محسوب میشود.

البته مکمستر اندکی با تأخیر به دولت ترامپ اضافه شد یعنی زمانی که مایکل فلین به خاطر پنهانکاری در خصوص ارتباطش با سفیر روسیه از کار برکنار شد. انتخاب مکمستر به سمت مشاور امنیت ملی تحسین چهرههای برجستهای مانند «دیوید پترائوس» و «جان مککین» را نیز به دنبال داشت. درواقع انتصاب مکمســتر با این هدف صورت گرفت که چهرهای مقبول و متعارف بعد از فلین این مســئولیت را برعهده گیرد. البته شــواهد و قرائن حاکی از آن است که مکمســتر نیز در دورهای مانند فلین حکم یک چهره جنجالی را در ارتش و در میان همرزمان خود داشته است. رساله او درباره جنگ ویتنام نیز که در ســال ۱99۷ منتشــر شد، خشم بســیاری از نظامیان بلندپایه را برانگیخت تا حدی که در ارتش از او به عنوان یک شورشــی یاد میشد. با این حال موفقیتها و پیروزیهایش در جنگ خلیجفارس که برای او یک مدال نقره را به ارمغان آورد، ورق را برگرداند. درواقع او مسیری خلاف فلین را طــي کرد و از چهرهای جنجالی به چهــرهای مقبول و قابلاحترام میان نخبگان امنیت ملی در هر دو حــزب جمهوریخواه و دموکرات بدل شد. مکمستر بیشتر به خاطر تاکتیکهای جنگی پیشرفته و هوشمندانهاش در میدان نبرد شناخته میشــود و همین روحیه جنگآوریاش باعث شده تــا بهدفعات دونالد ترامپ را به مداخله نظامی تمامعیار در خاک ســوریه ترغیــب کند. با وجود واکنشهای مثبت به انتخاب مکمســتر در ســمت مشاور امنیت ملی، او دشمنانی نیز در کاخ سفید دارد که در رأس آنها استیو بنن، استراتژیســت اصلی ترامپ قرار دارد که تــلاش میکند او را از میدان به در کند. تلاش برای کنارزدن مکمســتر در شرایطی شروع شده است که دولت ترامپ باید درباره سیاســت خود در قبال افغانســتان تصمیم بگیرد؛ امری که اختلافنظر بر سر آن، موجبات تقابل هرچه بیشتر میان مکمستر و بنن را فراهم آورده اســت. گفته میشــود مکمستر قصد دارد با حمایت جیمز متیس، وزیر دفاع، سیاست ارسال سه تا پنج هزار نیرو به افغانستان را با هدف کمک به نیروهای امنیت ملی این کشور در مبارزه با طالبان، القاعده و داعش پیش ببرد. از نظر مکمستر، حمله گسترده به مواضع این گروههای شورشــی باعث میشــود تا آمریکا در پای میز مذاکره دست بالاتری را پیدا کند. البته این امر از سوی چهرههایی مانند بنن نتیجه و حاصلی جز تحمیل هزینههای هنگفت نظامی بر دولت ندارد. در چنین شــرایطی تحولات روز گذشته میتواند تأثیری منفی بر حسن شهرت مکمستر داشته باشد. اگر این مســئله که ترامپ اطلاعاتی محرمانه را در اختیار روسها گذاشته، صحت داشــته باشد، بعید است این کار بدون هماهنگی با مکمستر صورت گرفته باشد؛ مسئلهای که میتواند سرنوشت فلین را برای مکمستر نیز رقم بزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.