توطئهای علیه حزبالله لبنان

Shargh - - جهان -

روزنامه «السیاسه» کویت از نشست محرمانه و پشــت درهای بســتهای خبر داد که در تاریخی بین چهار و پنج ماه مي جاری در واشنگتن برگزار شــد که متمرکز بر نحوه مقابله با حزبالله لبنان بود. به گزارش ایســنا، به نقــل از این روزنامه، در این دیدار پشت درهای بسته تعدادی از کشورهای اروپایی، کشورهایی از آمریکای جنوبی و نیز برخی کشــورهای عرب حوزه خلیجفارس در رأس آنها عربستان، کویت، قطر و بحرین حضور داشتند.

به نوشــته این روزنامه، نشست روی یك طرح بینالمللی مشترک برای مقابله با حزبالله لبنان و فعالیتهای تجاری و مالیاش متمرکز بود.

کشورهای شرکتکننده در این نشست راههای مقابله با حزبالله لبنان را از طریق اعمال فشار بر آن بهواسطه ابزارهایی بررسی کردند که مهمترین آنها اعمال تحریمهای اقتصادی جدید بر اعضای حــزب و تحتکنترلگرفتــن حامیــان و نزدیکان به حــزبالله در کل جهان بــود. همچنین در این نشســت تهدیدی که ادعا شده مؤسسات مدنی و مالی لبنان به دلیل حزبالله با آن روبهرو هستند، بررسی شد.

شرکتکنندگان در این نشست بر اتخاذ تدابیر و تصمیماتی در حق مؤسســات نزدیک به حزبالله در خــارج از لبنــان توافق کردند. به نوشــته این روزنامه، اکثر این مؤسسات در آفریقا و اروپا هستند و به حمایت مالی از حزبالله میپردازند. کشورها بر کنتــرل بر تمامــی عملکردهای مالــی تجار و خیرین لبنانی در خارج توافق کردند.

همچنین کشــورهای شــرکتکننده بــر لزوم رویارویــی بــا فعالیتهــای حزب تأکیــد کرده و قوانین جدید و ســختی را برای بانکهای لبنان و مجازاتهایی برای هر بانک یا مؤسســه واســطه که تســهیلات یا خدماتی را به حزبالله در لبنان و خارج از آن ارائه میکند، در نظر گرفتند.

اخبار حاکی اســت دو هفته پیــش آمریکا در قالــب ائتــلاف ضدداعش گامهایــی در مبارزه با نیروهای حزبالله برداشته اســت. اخیرا نیز وزیر دارایی آمریکا با نمایندگان کشورهای عضو «گروه هماهنگی امنیتی بینالمللی» و نمایندگان اینترپل دیدار داشته است.

تشکیل «ناتوی عربی»

از سوی دیگر، پایگاه خبری «دبکا» در گزارشی مدعی شد دونالد ترامپ قصد دارد در سفرش به ریاض یک ناتوی بهاصطلاح «عربی- اســلامی – سنی» تشکیل دهد. این سایت در ادامه مینویسد ریاض برای این سفر دونالد ترامپ آماده میشود و در همین راستا ملکسلمان بنعبدالعزیز، پادشاه عربســتان، از رهبران و مسئولان ۱۷ کشور عربی و اسلامی برای مشــارکت در نشست ۲۲ مي جاری در ریــاض دعوت کرده اســت. این پایــگاه خبری مدعی شــد ترامپ در جریان این سفر یک ائتلاف مشــابه ناتو با عنــوان «ناتوی عربی- اســلامی- سنی» تشــکیل میدهد. ترامپ در جریان سفرش به منطقه به اراضی اشغالی نیز میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.