شهامت سیاسی اوباما

Shargh - - جهان -

«باراک اوباما»، رئیسجمهوری ســابق آمریــکا، بــا اشــاره بــه تصمیمش مبنی بر بمباراننکردن ســوریه در پی حمله شیمیایی در این کشــور گفت: هنگام اتخاذ این تصمیم بیشترین شجاعت سیاسی را در طول دوره تصدیام به خرج دادم. به گــزارش ایســنا، به نقل از روزنامه ایندیپندنت، باراک اوباما، رئیسجمهور پیشــین آمریکا، هنگام دریافت جایزه شــجاعت «جاناف کنــدی» گفت: من فکر میکنم بزرگترین شــجاعت سیاسی این است که با وجود استفاده از تســلیحات شــیمیایی در ســوریه تصمیم به بمباراننکردن این کشــور اتخاذ شد و به جای آن مذاکرات برای خروج این تسلیحات از ســوریه گرفته شــد. او ادامه داد: اکنون مــا میدانیم برخی از تسلیحات شیمیایی باقی مانده است و آن یک راهحل ناقص بود اما با این حال میدانیم 99 درصد از ذخایر بزرگ تســلیحات شیمیایی از این کشــور بدون اینکه ما گلولهای شــلیک کنیم، خارج شد. این تصمیم بسیار سخت بود زیرا بهعنوان رئیسجمهور زمانی که شما تصمیــم به اقدام نظامی میگیرید مــورد تمجید قرار میگیرید اما معمولا زمانی که دست به اقدام نظامی نمیزنید مورد انتقاد قرار میگیریــد اما من فکر میکنم حذفکردن حجم بالای تســلیحات شیمیایی با اســتفاده از تجارب سیاسی امکانپذیر است. اوباما در ادامه اظهاراتش با اشــاره به عملیات نظامی آمریکا در پاکســتان برای دستگیری و کشتن اسامه بنلادن، رهبر طالبان، گفت: تصمیم درباره این مأموریت بسیار دشوار بود اما من کاملا نسبت به زنان و مردانی که یونیفرم نظامی پوشــیده و در نیروی دریایی ما مشغول به کار بودند، اطمینان داشــتم. من میدانســتم آنها را به خانه باز خواهم گرداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.