خیابانگردی پردردسر خانم نخستوزیر

Shargh - - جهان -

نخستوزیر بریتانیا که در اقدامی نمایشی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی ماه ژوئن برای پیادهروی به خیابانهای لندن آمــده بود مجبور به رویارویی با شــهروند خشمگینی شــد که بهشدت نســبت به کاهش خدمات رفاهی شــکایت داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خانم خشمگین که خود را کیتی معرفی کرد، گفت: من با مشکلات بسیاری مواجه شــدم و «ترزا می»، نخستوزیر بریتانیا، را به خاطر تغییرات در کمکهای دولتی برای افراد معلول و ناتوان به چالش کشیدم.

او خطــاب به ترزا می گفت: من نمیتوانم با ماهی صد پوند )۱۲9 دلار( زندگــی کنــم. ترزا می که بــه اجتناب از حضــور در مکانهای عمومی در جریان کمپین انتخاباتیاش متهم شده تلاش کرد تا پاسخ خانم کیتی را بدهد اما این شــهروند خشــمگین اجــازه صحبت به او نــداد. کیتی گفت: گربههای خپل پــول را چپاول میکنند و به ما هیچ چیز نمیرســیم. ترزا می در پاسخ گفت: ما برنامههای زیادی داریم و هدف ما این بود تا پرداخت کمکهای رفاهی را به افرادی که بهشدت نیازمند هســتند، حفظ کنیم. این در حالی است که برخی مغازهداران برای دستدادن با ترزا می و عکسگرفتن با او تجمع کرده بودند.

یکــی دیگر از افراد حاضر در خیابان گفت: انتخاب می در حقیقت انتخاب بین بد و بدتر اســت؛ اظهاری که ترزا می در واکنش گفت: من این را بهعنوان یک تعریف قلمداد میکنم.

نخســتوزیر بریتانیا بــه منظور افزایــش اکثریــت پارلمانی خود در آســتانه مذاکرات پیچیده این کشــور برای خــروج از اتحادیه اروپا خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده است. نظرسنجیها حاکی از آن اســت که حزب محافظهکار به رهبری ترزا می نســبت به حزب اپوزیسیون کارگر پیشتاز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.