بازگشت به سیاست

Shargh - - جهان -

شکســت «هیلاری کلینتون» در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در مقابل «دونالد ترامپ»، او را مجبور کرد تــا نقشــش در تغییــر محیط سیاســی را مورد بازبینــی قرار دهد و در این راســتا او ســازمان جدیدی را با عنوان «همه بــا هم به پیش» تأســیس کرد کــه از فعالیت مدنی حمایت و مقاومت سیاســی را ترغیب میکند. به گزارش دویچهوله، در بیانیه منتشرشده در وبسایت سازمان «همه با هم به پیش» آمده است: این سازمان ارزشهای ترقیخواهانه را پیش خواهد برد و برای ایجاد یک آینده روشــنتر برای نسلهای بعدی تلاش خواهد کرد. در این بیانیه آمده اســت: نمیتــوان گفت اگر ما با همین احساســات و عزمی که امروز داریم بــه مبارزات ادامه دهیم به چه چیزی خواهیم رســید. بیایید انرژیاي را که امــروز داریم تا ســالهای ‪،۲۰۱8 ۲۰۱۷،‬ ۲۰۲۰ و فراتر از آن ادامه دهیــم. در این بیانیه همچنین به اعتراضات علیه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، که از زمان روی کارآمدنش صورت گرفته اشــاره شــده و آمده اســت: در ماههای اخیر شاهد این مســئله بودیم که اگر مردم گردهم آینــد و در برابر تحکیم، زورگویی، نفــرت، دروغ و تفرقــه مقاومت کنند و برای یــک آمریکای جامعتر و عادلانهتــر به پا خیزند، چه پیش میآید. این وبســایت تازهتأســیس به بازدیدکنندگان خاطرنشــان کرد 66 میلیون رأیدهنده آمریکایی در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱6 به کلینتون رأی دادند که سه میلیون بیشــتر از آرای اخذشــده برای ترامپ بود. ســازمان «همــه با هم به پیش» بیانگر بازگشت کلینتون به عرصه سیاست پس از شکستش در انتخابات ریاستجمهوری در مقابل ترامپ است. این شکست پس از مبارزات انتخاباتی تلخی به دست آمد که بر اختلافات عمیق در داخل حزب دموکرات تأکید میکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.