توافق بر سر طرح «توسعه اتحادیه اروپا»

Shargh - - جهان -

صدراعظــم آلمــان و رئیسجمهــور جدیــد فرانسه از موافقت دوجانبه خود با تدوین طرحی در جهــت تعمیق روند یکپارچگی اتحادیه اروپا و افزایش قابلیت بهبودپذیری حوزه پولی یورو خبر دادنــد. به گزارش خبرگزاری مهر بهنقل از رویترز، «آنــگلا مــرکل »، صدراعظم آلمان، روز دوشــنبه پس از نخســتین دیدار خود بــا «امانوئل مکرون » رئیسجمهور جدید فرانســه، اظهار کرد دو کشور بر ســر تدوین و توسعه یک نقشــه راه میانمدت در جهــت تعمیق روند یکپارچگی اتحادیه اروپا و افزایش قابلیــت بهبودپذیری حوزه پولی یورو در برابر بحرانها به توافق رسیدند.

مــرکل ضمن اشــاره به برگزاری یک نشســت دوجانبــه میان فرانســه و آلمــان در ماه جولاي دربــاره موضوعات مهــم گفــت: «در بلندمدت، آلمان تنها زمانی بهخوبــی عمل خواهد کرد که اروپا عملکرد خوبی داشــته باشد و اروپا نیز تنها زمانــی عملکرد خوبــی خواهد داشــت که یک فرانسه قدرتمند وجود داشته باشد.»

مــرکل در کنفرانــس خبری مشــترک خود با رئیسجمهور فرانســه همچنین گفــت از دیدگاه مقامات برلیــن، اِعمال تغییــرات در معاهدات و پیمانهای اتحادیه اروپا امری ممکن خواهد بود. بااینحال، صدراعظم آلمان تأکید کرد: «حاضر به انجام این کار ]ایجاد تغییرات[ خواهم بود، اما در ابتدا باید روی آنچه خواهان اصلاح آن هســتیم، کار کنیم .»

مکــرون در حالی با مرکل دیــدار و گفتوگو کــرد که از روز دوشــنبه بهطور رســمی ســکان ریاســتجمهوری فرانســه را در دســت گرفتــه اســت. این دیدار همچنین در حالی برگزار شد که در انتخابــات ایالتی روز گذشــته در آلمان، حزب دموکرات مسیحی )حزب حاکم( توانست با کسب اکثریت آرا پیــروزی را از آنِ خود کنــد؛ نتایج این انتخابات بر انتخابات سراسری ۲۴ سپتامبر تأثیری مستقیم خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.