ورود هیئتی از کنگره آمریکا به افغانستان

Shargh - - جهان -

سفارت آمریکا در کابل اعلام کرد هیئتی از کنگره آمریکا به ریاست مارتا روبی، عضو جمهوریخواه این کنگره، از افغانستان دیدار کرد. براساس بیانیه سفارت آمریکا در کابل، هدف از این ســفر نظارت بر عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان است. همچنین پس از کشتهشدن دومین ســرکرده داعش در افغانستان، جانشــین جدید او اعلام موجودیت کرد. یک منبع که خواســت نامش فاش نشــود، گفت: شخصی به نام ارهابی، برادر «حافظ ســعید »، سرکرده سابق داعش در ولایت خراسان، خود را سرکرده جدید این گروه در افغانستان اعلام کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.