محکومیت آزمایش موشکی کرهشمالی

Shargh - - جهان -

شــورای امنیت ســازمان ملل متحد به اتفاق آرا تازهترین آزمایش موشکی کرهشمالی را محکوم کرده و دربــاره تحریمهای جدید به این کشــور اخطار داده اســت. ۱۵ عضو شورای امنیت ســازمان ملل متحد در بیانیهای خواســتار خودداری پیونگیانگ از انجام آزمایشهای دیگر از این نوع شدند. همچنین برخی از کارشناسان فضای مجازی مدعی هستند گروه هکری وابسته به پیونگیانگ عامل انتشار باجافزاری است که شمار زیادی از رایانهها را در بیش از صد کشور جهان آلوده کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.