ضربالاجل نیروهای سوریه دموکرات به داعش

Shargh - - جهان -

فرماندهــی عملیــات «خشــم فرات» با انتشــار بیانیــهای اعــلام کــرد بنا به درخواســت شــیوخ و چهرههای برجسته عشایر و نیز شورای مدنی شهر رقه و با موافقت شورای سوریه دموکرات، به داعشیهای ســوریهای در رقه ۱۰ روز مهلت میدهد خود را پیش از آغاز عملیات علیه این شهر تسلیم کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.