افشای جزئیات جدیدی از نقش رهبری بنلادن

Shargh - - جهان -

بازرس سابق «افبیآی» فاش کرد، اسامه بنلادن تا روز کشتهشدنش روی شاخه القاعده مدیریت خرد داشت و آنطور که برخی تصور میکنند در غار پنهان نشده بود. درحالیکه بســیاری گمان میکردند رهبر ســابق القاعده تلاش میکرد به دســت آمریکاییها بازداشت نشود، نقل شده او مدتها پس از ۱۱ سپتامبر هم این گروه تروریستی را هدایت میکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.