کشتهشدن یک نوجوان ونزوئلایی دیگر

Shargh - - جهان -

در هفتمیــن هفتــه از تظاهــرات اعتراضی علیه ادامه زمامــداری نیکلاس مــادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا، یک نوجــوان تظاهراتکننده در ایالت تاچیرا در غرب این کشور کشته شــده و به این ترتیب، شمار کشتهشــدگان مخالف دولت به 39 نفر رسیده است. اصابت گلوله به ســینه این نوجوان به مرگ او منجر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.