انتقاد شدیداللحن نخستوزیر سابق فرانسه از مکرون

Shargh - - جهان -

نخستوزیر سابق فرانسه در انتقادی شدیداللحن، رئیسجمهوری جدید این کشــور را «پســت» خطاب کرد، چراکه بــه او اجازه نداده به دولت جدید ملحق شــود. به گزارش ایسنا، خشــم والس از آنجا نشئت گرفته که به او گفته شده مؤلفههای لازم را ندارد که از طرف حزب «به پیــش» در انتخابات پارلمانی آتی شرکت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.