احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در اتریش

Shargh - - جهان -

دولت اتریش و گروههای اپوزیسیون در این کشور نســبت به برگزاری انتخابــات پارلمانی زودهنگام به توافق رســیدند. این در حالی اســت که بــا توجه به عدم تعیین زمان مشــخص برای برگــزاری انتخابات زودهنگام قرار است این طرح امروز به پارلمان اتریش ارائه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.