تصمیمگیری وزرای اروپا درباره برگزیت

Shargh - - جهان -

کشــورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است دوشنبه هفته آینده در نشستی ویژه در بروکسل درباره برگزیت و برنامه زمانبندیشــده اجرائیشدن آن گفتوگو و تصمیمگیری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.