یادگیری پژوهش در هنر و طراحی

Shargh - - ادبيات -

«روش تحقیــق در هنر و طراحی» با عنوان فرعی «بصریســازی پژوهش»، چنانکــه از عنوانش نیز برمیآید و در مقدمه نویســندگان کتــاب نیــز به آن اشــاره شــده، راهنمایی اســت برای دانشــجویان دورههای کارشناســی ارشــد هنر و طراحی و رشــتههای تجســمی/ خلاقه و همچنین دانشــجویان پژوهشــی که یک دوره پژوهشــی را در هنر و طراحی و ســایر رشتههای تجســمی/ خلاقه مربوطه مانند هنرهای نمایشــی، معماری و رسانهشناسی میگذرانند. کرول گری و جولییــن ملینز در این کتاب که با ترجمه طاهر رضازاده در مؤسســه تالیف، ترجمه و نشــر آثار هنری «متن»، وابســته به فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، به چاپ رســیده به مقوله شیوه پژوهش در رشــتههای هنری و ارتباط کار عملی و کار پژوهشــی در این رشتهها پرداختهاند. در مقدمه نویســندگان این کتــاب درباره هدف اصلی آن چنین آمده اســت: «هدف این کتاب راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی هنر و طراحی در کار پژوهش اســت. میتــوان آن را همراه برنامه درســی رسمی- از کارشناسی ارشد تا دکتری – برای طراحی و اجرای پروژههای تحقیقاتی به کار برد. این کتاب راهبردهای مناســب پژوهشهــای هنر و طراحی را تشــریح و ارزیابــی میکند و میتواند بــه ادغام تجربــه پژوهشــی در کارهای عملی معاصــر کمک کند و صلاحیت و رقابت حرفهای را افزایش دهد.»

در بخــش دیگــری از این مقدمــه درباره رویکرد آموزشــی کتاب میخوانیم: «این کتاب درباره یادگیری اســت- یادگیریِ پژوهش. این نکته قبول عام یافته اســت کــه یادگیری در هنــر و طراحی بهروش تجربی انجام میشــود. ما با کار کردن بهتر یــاد میگیریم- با تجربه مســتقیم موضوع و بازاندیشی درباره آن. ما با کار عملی، با پژوهش و با تأمل در این هر دو آموزش میبینیم. این یادگیریِ فعال و بازاندیشانه رابطــه پویایی میان کار عملی و پژوهش برقرار میســازد. کار عملی پرسشهایی ایجاد میکند که نیازمند پژوهش است و متقابلا پژوهش نیز بر کار عملی اثر میگذارد. این یادگیری در نظام تحصیلات تکمیلی صورت میگیرد که شــامل راهبردهای آموزشــی دانشجومحور و کار پروژهای اســت. این نظام ساختار و معیارهای روشنی را برای یادگیری فراهم میکند.» نویسندگان در این کتاب برای فرایند تحقیق موردنظر خود استعاره «سفر جستوجو» را به کار بردهاند و درباره این استعاره در مقدمه کتاب اینچنین توضیح دادهاند: «این استعاره در متن کتاب به یاری دانشــجویان میآید تا تخیل خود را در فرایند پژوهش به کار گیرند و خود را جویندگان ســرزمینی ناشــناخته تصــور کنند. این نوع موانســت با موضوع به عمق یادگیری میافزاید و فراگیری هدفمندی را رقم میزند کــه ارزش واقعی دارد.» کتاب «روش تحقیق در هنر و طراحی» شامل شش فصل است. در فصل اول با عنوان «برنامهریزی سفر: مقدمه پژوهش در هنر و طراحی» به اینکه چگونه عملیکاران سر از کار پژوهشی درمیآورند، فرایند پژوهش، اهمیت روششناسی، عملیکار بازاندیش و پژوهشهای مدارج عالی پرداخته شده است.

فصل دوم با عنوان «نقشهبرداری زمین: روشهای زمینهمندسازی پژوهــش»، موضوعات هدف و ســاختار نقد و بررســی زمینه، تفکر و واکنش انتقادی، جســتوجوی مطالب مرجع و اســتفاده از آنها در پژوهشهای هنر و طراحی و نقد و بررســی زمینه و ایدهنامه را شامل میشــود. طرح ســوال پژوهش، بازگشــت به روششناسی، تنظیم و نوشــتن طرحنامه پژوهش و مدیریت اطلاعــات پژوهش موضوعاتی هســتند که در فصل ســوم کتاب با عنوان «جای خود را یافتن: تعیین جهت و ترســیم موقعیت پژوهش» به آنها پرداخته شده است. فصل چهارم با عنوان «گشــتوگذار در زمین: پایهگذاری روش تحقیقهای مناسب» به موردی در پژوهش بصری، دادهها، مدارک، ادعاها: اساسِ برهان، گشتوگذار در زمین: خودروهای جستوجوگری و ملاحظاتی درباره ارزیابی و تحلیل مقدماتی میپردازد.

«خوانــدن نقشــه: روشهــای ارزیابــی و تحلیل» عنــوان فصل پنجم کتاب اســت. ارزیابی، تحلیل و تفســیر، نمونههــای تحلیل در پژوهشهای هنر و طراحــی و ابزارهای تحلیل، موضوعات این فصل را شــامل میشوند. فصل ششــم و پایانی کتاب هم با عنوان «گزارش سفر: تأیید دانش جدید و انتقال نتایج پژوهش» به تأیید دانش جدید، بیان یافتههای پژوهش و دفاع از قلمرو، انتشــار پژوهش و سفرهای بعدی اختصــاص دارد. در آغــاز این کتاب در معرفــی کرول گری و جولیین ملینز، نویســندگان کتاب، آمده است: «کرول گری و جولیین ملینز صاحب کرســیهای پژوهشــی مدرســه هنر گریاند، دانشگاه رابرت گوردون، ابردین، اســکاتلند. کرول اســتاد پژوهشی و جولیین دانشــیار گروه طراحی اســت. هر دو دکتری دارند و تجربه گستردهای در زمینــه راهنمایــی و داوری دورههای پژوهشــی هنــر و طراحی و حوزههای مربوطه کســب کردهاند. هر دو عملیکار نیز هســتند و به رابطــه خلاق کار عملی، تدریس و تحقیق اعتقاد راســخ دارند. کرول هنرمندی تجسمی است که با استفاده از مواد و فناوریهای جدید آثار هنری زمینهمندی تولید میکند. جولیین نیز طراح و سازندهای است که مدتهای مدیدی اســت در حوزه تحقیقات ســرامیک کار میکند، مخصوصا در مورد چگونگی اســتفاده از فناوریهای جدید در ایجاد الگوهای جدید پیشهوری ســنتی.» کتاب علاوه بر مقدمه نویسندگان پیشــگفتاری هم دارد از مایک پــرس. در آغاز این پیشــگفتار تکهای از «آلیس در ســرزمین عجایب» نقل شــده اســت. در بخشــی از این پیشــگفتار درباره کتاب «روش تحقیق در هنر و طراحی» آمده است: «این کتاب شما را به سفر پژوهش میبرد، کمکتان میکند نقشه خود را ترسیم کنید، مســائل تحقیقاتی خود را حلوفصل کنید و در نهایت به مقصدی ارزشمند و رضایتبخش برسید. در این نکته شکی نیست که در انجــام تحقیق خود بــه کتابهای دیگری هم نیــاز دارید، اما حدس من این است که در پستیبلندیهای مسیر پیشرو این کتاب یار غار شماســت، یاری که راهنمایی میکند، سؤال میپرسد و احتمالات و امکانات راه را نشــان میدهد. این کتــاب، خاصتا، کمکتان میکند حوزه کلان علاقهمندی خود را به خوبی بشناسید و سؤالی طرح کنید که مایه تمرکز کار و تفکر شــما باشد. در آخر، کمکتان میکند سهمی اصیل در دانش بگذارید، انتظاری که از هر دانشجوی پژوهشی در هر رشــتهای میرود. در بدو امر پژوهش چنین غایتی میتواند تشویش و اضطراب آورد. اما، همانطور که خواهید دید، اصیلبودن آسان است. ایجاد تفاوتی در جهان با هنر و طراحی – چالش واقعی این اســت و، به نظر من، رسالت اصلی شما باید این باشد.»

روش تحقیق در هنر و طراحی

کرول گری، جولیین ملینز ترجمه طاهر رضازاده نشر فرهنگستان هنر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.