حمله اصولگرايان به سند 2030 حمله به تربيت اسلامي است

Shargh - - يادداشت - داوود حشمتي . روزنامهنگار

منتقدان دولت روحاني درباره ســند 2030، هفته گذشته در تمام شهرستانها مشغول تخريب هستند. آنها در روســتاها تكثير ميكنند كه دولت با اين ســند قصد آموزش جنســي به كودكان را دارد. خدا رحمت كند آيتالله بهشــتي را كه سالها پيش به اين مسئله پاســخ داده بــود؛ بهطوري كــه انگار بــراي امروز ما حرف زده اســت. تخريب اصولگرايان نشــان ميدهد نهتنها اصل ســند را نخواندهاند بلكه با انديشــههاي تئوريسينهاي انقلاب حداقل آشنايي را هم ندارند.

بررســي ســند نشــان ميدهد در هيچكجای سند ۵۱ صفحــهای آموزشــی 2030 حتی يــک كلمه هم از «همجنسگرايان» نوشــته نشــده؛ يعنی مخالفان دولــت نمیتوانند حتی يک بند اين ســند را پيدا كنند كه به صورت مســتقيم يا غيرمســتقيم بــه موضوع «همجنسگرايان» اشــاره كرده باشــد. در بند ۶3 اين ســند از آمــوزش جنســی «‪sexuality education‬ » سخن گفته شــده كه بهصورت كلی به تعاريفی چون آميزش جنسی، ســن مجاز، باروری، بهداشت باروری، حقوق باروری، شــيوهها و ابزارهای پيشــگيری، پرهيز جنسی، بيماریهای جنسی، آزار جنسی و مصاديق آن و مواردی از اين دســت میپــردازد. اما مگر اين موارد براي ما ناشناخته اســت و آموزش در اين زمينه براي «مسلمان متدين» ايراد است؟ تفكري كه آموزش اين مسائل را مذموم ميشــمارد تفكر «كاتوليكي» است. براي پاســخ به اين تخريبها فقط كافي است نگاهي به انديشههاي دكتر بهشتي بيندازيم تا ببينيم برخي تا چه اندازه با نگاه بزرگان انقلاب ناآشنا هستند. بيدليل نبــود كه روحاني در همايش آزادي گفت: «به مردم و رهبري عزيز اطمينان ميدهيم كه در چارچوب قوانين و آموزههاي اســلامي اين ســند اجرا ميشود». شهيد بهشــتي درباره آموزش جنســي به كودكان ميگويد: در يك محفل علمی و تصميمگيرى، اين مســئله، كه هر چند وقت يك بار مســئله روز میشود، مطرح شد و كارشناسان به اصطلاح مطالعهكرده، مسافرتكرده و دنياديده، به قول و به خيال خودشــان، در اين زمينه داد ســخن میدادند. به آنها گفتم منطورتان از طرح اين مسئله چيست؟ اگر منظورتان اين است كه بچهها در اولين فرصــت و زمانی كه توانايی دارند، اندامهاى جنسی را بشناســند، نقش اندامها را بدانند، ترشحات اندامها را بدانند، خوب، اين مسئله براى بچه مسلمان مسئله تازهاى نيست. شما میدانيد كه هميشه همين بچه مسلمان را با رساله عمليه آشنا میكردند. سعي میشود قبل از اينكه پسر دچار احتلام بشود به او گفته شود كه به شكلی از اشكال، ممكن است جنُب بشود و وظيفهاش هم غسلكردن است. سعی میكردند به دختر خانمها، قبل از اينكه به 9ســالگی تمام برسند و احتمالا خودشان با مسئله عادت ماهانه روبهرو بشوند، به شكلی از اشكال بفهمانند كه اگر چنين چيزى ديدى وحشت نكن. بههرحال، به آنها گفتم اين حرفها براى بچه مســلمانها نيســت. اين حرفها براى بچههاى مســيحی است.شما شنيدهايد كه در عالم كاتوليكها، آن هم در ميان مســيحيان كاتوليك در دوران گذشته، اصلا نام اندامهاى جنســی را در حضور بچهها به هر شــكل بردن گناه تلقی میشد. خوب، در اسلام چنين چيزى نيســت. مگر نه اين بوده است كه اين رسالهها براى خواندن همين بچههــا و بزرگها، كه به بچهها ياد بدهند، نوشــته شــده؟ مگر نه اين است كه آقايان اهلِ علم مســئلهگو در هر محلی سعی میكردند با هر شكلی مسائل اين مطلب را به جوانها بفهمانند؟ بنابراين، من فكر میكنم كه طرح اين مسئله به شكل خيلــی روباز و متين با كودك هيچ اشــكالی ندارد. هر قدر او را بيشتر در برابر اين معماى ندانسته قرار بدهيم يك ظلم به او كردهايم. )دكتر بهشتي، نقش آزادي در تربيت كودكان، صفحه 24 و 2۵)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.