به آقای روحانی رأی میدهم

Shargh - - يادداشت -

تنها كاری كه از دســت ما برمیآيد اين اســت كه مــردم را آگاه كنيم، مرد و زن و جوان را قانع كنيم كه به چه كســی رأی بدهند به روحانی يا كسی كه كيسه دســت گرفته و با وعده میخواهــد رأی جمع كند... اشتباه اين آقايان توهين به ملت است، ملت ما عزت و شــرافت میخواهد. به آقای روحانی رأی میدهيم تا كشتی وسطدريامانده را به مقصود برساند، به آقای روحانــی رأی میدهيم چون ۱70 نماينده مجلس كه وظيفــه نظارت بر مجلس را دارنــد او را تأييد كردند، چون خانواده شــهيد باكری و شــهيد همت و تعداد بســيار زيادی از خانوادههای شــهدا او را تأييد كردند، چون دانشجويان، اقتصاددانان، متفكران، روشنفكران، مهندسين، فرهنگيان، كشاورزان، همهوهمه او را تأييد میكنند. از شش ماه قبل تاكنون هر قشری كه میآيد اينجا آقــای روحانی را تأييد كرده اســت و میگويند مواظب باشــيد تا به آقای روحانی رأی داده شــود تا بتواند كشــور را نجات بدهد. ما وظيفه شرعی خود را بايد عمل كنيم و به آقای روحانی رأی بدهيم و به قول امام، عمل به وظيفه شــرعی پيروزی است. انشاءالله ايــن انتخابات برای همه ملت ايران در داخل و خارج و همه اقشار مبارک باشد و بتواند ركود را از بين ببرد و آزادیها را بيشتر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.