شرايط حساس است، از خردگرايی «روحانی حمايت کنیم

Shargh - - هنر -

آرش نصیری: مسعود جعفریجوزانی یکی از وطنپرستترین روشنفکران و هنرمندان ایرانی اســت. علاوه بر فیلمهای فاخر ملی مانند در مسیر تندباد و شیر سنگی و سریال در چشــم باد ، اخیرا فیلم ایرانبرگر را ساخت که بهنوعی نقد پوپولیسم و وعدههای توخالی انتخاباتی بود؛ چیزی که این روزها و با وعدههای سطحی برخی بیشتر به چشم آمد و به این خاطر تکههایی از این فیلم در فضای مجازی دستبهدســت میچرخد. جوزانی در گفتوگو با ما از دلایل حمایتش از روحانی گفت.

شــما برای حمایت از دکتر روحانی در انتخابات متنی منتشــر کردید و نوشتید: «درک شــرایط ناموزون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان امــروز ما را بر آن مــیدارد کــه در دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســتجمهوری، به امید عبور ظریف و هوشــمندانه از دریای توفانی و موجهای متلاطم و شــرخیز که جهان مسلح به منظور استثمار نوین جهان گرسنه بهپا کرده است، از آقای حسن روحانی حمایت کنیم». ممکن است درباره این نکته توضیح بیشتری داشته باشید؟

خود نوشته موجز و گویاست. شرایط کنونی دنیا آنقدرها پیچیده و پنهانی نیســت که دیده نشــود. اتفاقات و اطلاعات تندتر از شــتاب ثانیهها نشر پیدا میکنند. همهچیز، حتی تاریخ گذشــته در کنار و جلو چشم ماست. بهوضوح میبینیم که تمایلات نژادپرســتانه، اسلامهراسی و بهتبع آن، دیکتاتورپسندی در غرب مانند یک بیماری واگیردار در حال تبدیلشــدن به یک اپیدمی است. نظامهای ایدئولوژیك در حال فروپاشــی هســتند. اخبار را نگاه کنید؛ پر است از قتل و کشــتار و بدبختی. طبیعی اســت که چنین شرایطی به دیکتاتورهای خونریز بال پرواز میدهد؛ دیکتاتورهایی که قانونشان از لوله اسلحه میگذرد. خوشبختانه در فرانسه مکرون انتخاب شد و فرانسه نجات پیدا کرد، ولی شما نگاه کنید به آمریکا، بریتانیا، هلند و اصولا همه کشــورهای اروپایی که در آنها تمایلات راستگرایانه افراطی گسترش پیدا کرده است. در همین اطراف ما به داعش و افراطیهای ریزودرشت دیگر نگاه کنید که میخواهند سر همه مردم دنیا را ببرند تا فقط کسانی که از خودشان هستند زنده بمانند. در چنین شرایط بحرانیای نمیشــود از خردگرایی و اعتدال پیشنهادی آقای روحانی حمایت نکرد. ایشــان، با یک تیم کارکشته قوی و یک دیپلمات استثنایی «ها ی جین» مثل آقای دکتر ظریف که به نظرم در هر قرن یکی، دو نفر مانند ایشان در یک کشــور به وجود میآید، توانسته شش کشور بزرگ جهان را با منطق وادار به امضای قرارداد منصفانهای کند. طبیعی است که ممکن نیست همه بندهای یک قرارداد تنها بهنفع ما باشــد، اما اگر به گفته عــدهای، همه اینها به ضرر ما بود، چگونه هر شــش کشور و غولترینشــان، معترضترین است؟ معلوم اســت که این دیپلمات را که واقعا یک ســرمایه ملی اســت، باید روی چشم گذاشت. انگلیسیها هنوز هم اگر بخواهند درباره دیپلماتی حرف بزنند که به او افتخــار کنند از چرچیل حرف میزنند و به نظرم چرچیل هم اگر امروز بود نمیتوانست مثل آقای ظریف با این پیچیدگیها کنار بیاید.

... و ترامپ بگوید این بدترین قراردادی است که آمریکا بست... .

بله، این دستاورد بزرگی است و به همین دلیل دستزدن به شاکله دولت روحانی در شــرایط فعلی به زیان ایران اســت. البتــه در این دولت کلیدها و چهرههایی مثل آقای جهانگیری و زنگنه هم هستند. ما بهعنوان یک شهروند وظیفه داریم وقتی کشــور را در خطر میبینیم، از همه توانمان برای کمک به این شرایط و برونرفت از خطر استفاده کنیم.

پس عمدهترین دلیل شــما برای موفقبودن آقای روحانی، دستاورد ایشان در حوزه خارجی بود؟

نه، اما بزرگترین دســتاورد ایشان در حوزه سیاست خارجی است، هرچند در حوزه داخلی هم دســتاوردهای مهمی داشته است. البته دولت روحانی به علت مشــکلات فراوان نتوانســته آنطوری که باید به بیکاری غلبه کند، ولــی هر دولت دیگری هم میآمد و در این شــرایط قــرار میگرفت و با یک اقتصاد فروپاشــیده مواجه میشد، نمیتوانســت بهتر از این عمل کند. یکی از دســتاوردهای مهم این دولت آرامشــی بود که به جامعه برگرداند؛ یعنی دولت روحانی، عــلاوه بر تنشزدایی خارجی، از جامعه هم تنشزدایی کرده و در چهار ســال گذشته، ملت احســاس کردند یک چتر امنیتی روی سرشان سایه انداخته است، چراکه دستاورد بزرگ برجام و تنشزدایی با جهان، باعث ایجاد آرامــش روانی، امنیت اجتماعی و گســترش روابط بــا دنیا و افزایش سرمایهگذاریها شد و این موضوع، تأثیرات مهمی را در سالهای آینده خواهد داشت. اولین دستاورد این تنشزدایی، تأثیر در صنعت گردشگری است. وقتی ارتباط ما با دنیا خوب باشــد، طبیعتا ورود گردشــگر به کشور زیاد میشود و فراموش نکنید که یکی از ســرمایههای بالقوه این کشــور که هنوز به صورت بالفعل درنیامده همین گردشگری است.

این حمایت شما از دکتر روحانی به این معنی است که شما طرفدار یا عضو یکی از جناحها هستید و انتقادی ندارید؟ اصلا، بههیچوجه نه. دوست دارم هر سه این کلمات را بنویسی. من حتی علاقهای به اینکه نزدیک سیاست بشوم هم ندارم. من یک فیلمسازم که برای مردم شــریف ایران عزیز فیلم میسازم و نظر همه هم برایم محترم است، اما ما بهعنوان شــهروند، هروقت که احساس کنیم نظریهای میتواند کشور ما را در خطر قرار بدهد طبیعی اســت که پا جلو میگذاریم و هرکاری از دستمان برمیآید انجام میدهیم.

شما همین اواخر فیلم ایرانبرگر را ساختید که بهنوعی نقد انتخابات و نقد همه جناحها بود و آنجا هم بحثهای زیادی را برانگیخت... .

بله، جالب اســت که ایــن روزها تکههایــی از ایرانبرگــر دارد در فضای مجازی دستبهدســت میچرخد. ایرانبرگر نقد درستی از جریان پوپولیستی در دموکراسی و انتخابات بود، مثل وعدههایی که میدهند و نمیتوانند انجام بدهند و حرفهای سطحی و بیپشــتوانهای که زمان انتخابات زده میشود. ایرانبرگر درگیري دو جناح نبود؛ بلکه درگیری شــیفتگان قدرت با خِردگرایان بود که همیشه بوده و هنوز هم تازه است.

اتفاقا در مناظرههای این انتخابات هم دکتر روحانی و دکتر جهانگیری جلوی وعدههای غیرعقلانی و پوپولیســتی ایســتادند و مثــلا گفتند این 250 هزار تومان را از کجا میخواهی بیاوری و ســعی کردند خودشان هم وعدههای نشدنی پوپولیستی ندهند... .

شــاید یکی از دلایلی که مســتقیم پا پیش گذاشتم تا تمامقد از او حمایت کنم، همین ویژگی محترم او باشــد. البته تردیدی ندارم که بیشتر مردم آگاهاند که چاپ پول بیشتر، فقط تورم ایجاد میکند و مقدار ثروت یک کشور را تغییر نمیدهد. همانطوری که به مردم نفری 45 هزار تومان پرداخت شــد و حالا آن 45 هــزار تومان کمتر از 1٢ هزار تومان ارزش خرید دارد. خوشــبختانه در دنیــای ورا تکنولوژی امروز، این اطلاعات به شــکل وســیع در جامعه پخش شده؛ بهگونهایکه دیگر حتی سادهترین مردم را با این وعدهها نمیتوان فریب داد. ما در ایرانبرگر به نقد انتخابات و چالشهای دموکراســی پرداختیم. اگر به خاطر داشــته باشــید، در ایرانبرگر آقاي مدیر به روح ملی اشاره میکند و میگوید مردم ممکن اســت که قیمه یکی و چلوی دیگری را بخورند؛ اما پای صندوق به کسی رأی میدهند که روح ملیشان به آنها دیکته میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.