حرصخوردنهای انتخاباتی و نماینده ملت

Shargh - - هنر - لیلی فرهادپور

حالم خوب نیســت. مثل حال شــما. میدانم تا شنبه یا یکشــنبه، حال و روزمان همین است. امشب نســخه تبلیغات انتخاباتی پیچیده میشــود و فردا سکوت و خلأ است و همه امیدواریم پسفردا به خیر بگذرد. یکی میگوید اگر روحانی رأی نیاورد که من از این کشــور میروم. جوان است و آینده را میخواهد. دیگــری میگوید ما در خود آینده هســتیم، من دیگر تحمل ندارم به عقب برگردیم و هشــت ســال ذلت بکشــیم. همســن و سال من اســت و خسته. جواب میدهم: به خیر میگذرد انشاءالله.

میدانــم خیلی حــرص خوردیم در ایــن هفته. بیشــتر از دســت رأیندهنــدگان. از کنار ســتادهای روحانی کــه رد میشــدیم حالمان بهتر میشــد و از کنــار اتوبوسهــای تبلیغاتی کاندیــدای دیگر که میگذشــتیم حرص میخوردیم. انگار همه توانمان را خــرج کردهایم و اکنون خســتهایم. خســته، ولی امیدوار یا خســته و نگران...، اما نمیشود تا یکشنبه دست روی دست گذاشت و حرص خورد. به جایش میشــود رفت به گردشگری فرهنگی. میشود رفت سینما یا تئاتر. میشود کتاب خواند. میشود در پارک راه رفت.... میشــود در خانه نشســت و فیلم دید... راســتی امروز عصر در مؤسســه آپارتمــان فیلم «من دنیل بلیک هســتم» آخرین اثر کن لوچ نمایش داده میشود. میشــود برویم و فیلم را ببینیم و پای صحبــت کمال اطهاری بنشــینیم و بفهمیم چگونه دولتها سر ملت کلاه میگذارند... .

با همه ایــن اوصاف، در این هفته پراضطراب یک فیلم مســتند و یک نمایش حالم را خوب کرد. فیلم مستند «دیپلماسی شکستناپذیر آقای نادری» و تئاتر «نماینده ملت» نوشــته سجاد افشاریان با کارگردانی مجید مظفری.

در مورد فیلم این دو جوان فیلمســاز خوشفکر یعنی مریم مقدم و بهتاش صنایعیها، بعدا مفصل خواهم نوشــت. بــرای اینکه تو این چنــد روز جایی نیســت که این فیلــم کمنظیر را نمایشــش بدهند، ولــی درباره تئاتــر «نماینده ملت» که ایــن روزها در تماشــاخانه خانه هنرمندان روی صحنه است، باید بگویم امشــب یا فرداشــب یا همــان جمعه بعد از رأیدادن، برویــد ببینیــد و باور کنیــد حالتان خوب میشود.

نمایش «نماینــده ملت» یک کمــدی دراماتیک است که ساعتی مفرح را برای تماشاچیان خود مهیا میکند. باور نمیکنی که داستان مربوط به ناف اروپا، یعنی بالکان است. انگار همین دور و بر خودمان و در همین روزها دارد رخ میدهد. مجید مظفری نشــان داد کــه میداند کِی باید چه چیــزی را روی صحنه ببــرد. بازیگرانش توانا هســتند و متنی که از روی آن نمایش را کارگردانی کرده متنی بسیار موفق است.

نمایــش «نماینده ملت» را ســجاد افشــاریان از روی نمایشنامهای به همین نام نوشــته برانیســلاو نوشیج، نمایشنامهنویس صربستانی، نوشته است؛ البته با تغییرات مفصل نسبت به متن اصلی. با همه تغییراتی که در متن این نمایشنامه داده شده، اما تم اصل آن باقی مانده است: تم آگاهی در زمان انتخاب. اینکه یک نویســنده صربستانی در سال 1885، وقتی هنوز این کشور زیر سلطه عثمانی بود به این موضوع میپردازد کــه چگونه در انتخابات باید از عوامفریبی کاندیداهــا جان ســالم به در بُرد و انتخــاب آگاهانه داشت و این تم تا امروز کارکرد خود را دارد، خودش مقولهای است که در این چند خط نمیگنجد... . تنها تأکید بر این واقعیت است که آنچه بر سرمان میآید، تقصیر کاندیدای عوامفریب نیســت، تقصیر ماســت که فریب خوردیم و عوام بودیم. از ســالن نمایش که بیــرون آمدید، دیگر به آنان کــه رأی نمیدهند، فکر نکنیــد. به این فکر کنید که جامعه آگاه اســت. امید داشته باشــیم... نمیتوانم یاد خرداد 76 نیفتم. بعد از تبریک ناطقنوری باورم نمیشد که من نیز بین این 18میلیون هستم و نه اقلیتی خارج از این جامعه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.