ما رأی میدهیم!

Shargh - - هنر - جهانگیر كوثري تهیه كننده

میتوان به دخمههای ســکوت پناه برد، زبان در کام و ســر در گریبان کشــید تا توفان بیامان بگذرد، اما رســالت تاریخی ما، پناهجستن را تجویز نمیکند، هر فریادی، هر رأی، آگاهکننده است. پس فریاد میزنیم، رأی میدهیم تا حدوث توفان را اعلام کنیم تا مسیر خواستن را. وقتی همه هستیم، جنگ نابرابر نیست، شــرایط هشــداردهنده اســت و ما تعیینکننده! از قابلیــت اعجاز مردم و رأیهای آنان غافل نشــویم، هنگامه بیداری اســت، غفلت هشــت سال کودک سیاسی را که اعتبار، آبرو، ثروت و شخصیت ما را زیر سؤال برد فراموش کنید. باشید، بیدار باشید، بمانید، رأی دهید، رأیها را بیشــتر کنید، آن اندازه رأی دهید که جــای انکار باقی نگذارد. ســهم بگیرید، مطالبه کنید، بخواهید، اما با ســلاح رأی، با رفتار دموکراسی و انتخاب بهترین خــود. همانگونه که رأی دادید تا حســن روحانی بیاید، همانگونه بایــد رأی دهیم تا روحانــی دوباره بیاید، رأی ما یعنی اثبات موجودیت تمام ما کــه چه میخواهیم و چگونــه باید اوضاع برای مردم باشد. به سود مردم باشد. برجداران بر ما حکومت نکنند. رأی میدهیم تا امنیت و آزادی خود و جامعه را از گزند یکهتازی پوپولیست و عوامفریبان در امان بداریم. رأی ما، حرف ماســت. رأی ما قانون همگانــی و اتحاد ماســت. رأی ما بهدســتآوردن حقوق اولیه شــهروندی ماست. ما رأی میدهیم تا زور نباشــد، ما رأی میدهیم تا قانون حاکم باشــد. مــا رأی میدهیم تا رئیسجمهور مــا برای اصلاح امور کشــورمان کار کند. مــا رأی میدهیم تا اعتبار و شــخصیت بینالمللــی مــا پابرجا باشــد. ما رأی میدهیم تا «برجام» پشــتوانه داشــته باشد. ما رأی میدهیم تا از آنسوی آبها کسی و دولتی برای ما تصمیم نگیرد. ما رأی میدهیم تا فرهنگ و تاریخ ما را دفن نکنند. ما با رأی خود قاعده بازی را به آنان یاد میدهیم، ما قانونی بازی میکنیم، ما رأی میدهیم تا ثــروت ایران را بالا نکشــند، مــا رأی میدهیم تا دکلهای نفتی ما و نفتهــا و گازهای ما در دریاها و اقیانوسها گم نشــود. ما رأی میدهیم باشــرف باقی بمانیم. ما به فرهنگ خود رأی میدهیم، ما به روحانی رأی میدهیم، به صداقت و راســتی ظریف، ما به مردم رأی میدهیم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.