به احترام ايران به روحانی رأی میدهم

Shargh - - هنر -

روز جمعه به پای صندوق رأی میروم و بیشــک انتخاب من از بیــن نامزدهــای دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری، حسن روحانی است. اما علــت اینکه میخواهم این بار هــم رأی بدهم، مثل همه انتخاباتهایی که رأی دادم، این است که رأیدادن را یــک وظیفه ملی میدانم. نمیتــوان در یک مملکت زندگی کرد و در موســم انتخابات، فقط تماشــاچی بود. نمیشــود آدم در کشوری متولد شــود و زندگی کند و از همه محاســن آن کشــور بهره ببرد و بعــد هم نظارهگر سرنوشت باشــد و هیچ کاری نکند. تجربه سالیان عمر، به ما اثبات کرده که رأی ما در جهت احقاق مطالباتمان اثرگذار اســت و با همین یک برگ رأی میتوان به تغییر، امید داشــت. به احترام وطنم ایران، به حســن روحانی رأی میدهم چــون نمیخواهم به عقب برگردیم. چون احترامی که در این چهار ســال، روحانی و تیمش دوباره برای مملکتمان پس از هشت ســال انزوای بینالمللی رقم زدند برایم ارزشــمند اســت و رأی من نیز در جهت حفظ حرمت این سرزمین است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.