خوشنویسان هم به روحانی رأی میدهند

Shargh - - هنر -

شرق: تعــدادی از هنرمندان خوشنویس با هدف حمایــت از حســن روحانی به ســتاد هنرمندان وی رفتند. تعدادی از هنرمندان خوشنویس با حضور در ســتاد هنرمندان، ضمن دیدار با حجتالله ایوبی در حمایت از روحانی، صبح سهشــنبه، ٢6 اردیبهشت، جملاتــی را خوشنویســی کردند. محمــود یزدانی، محســن میرحســینی، ابوذر عباسی، ســیمیندخت حکیمی، رضا بهــادری، علی یعقوبیمهر، شــهرام خرمیــان، علیرضــا انصــاری، میثم شــیخی، الهام انتظاری، ســارا قلندری، فرشــته مقدســی، فرشید فهیمتاش، یاســین علیزاده، فرزان گــودرزی، اهورا رکابطلایی، آرزو میرافضلی، زینت منقبت، روشنک بقاییپور و علیرضا یاراحمــدی ازجمله هنرمندانی بودنــد که با نوشــتن شــعارهایی به خــط خوش، حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.