اقبال «ولپن» در پالیز

Shargh - - هنر -

نمایــش «ولپن» بــه کارگردانــی مهدی کوشــکی و نویســندگی بــن جانســون، از تاریخ ٢1 اردیبهشت در تماشاخانه پالیز روی صحنه رفت که با استقبال مخاطبان مواجه شده است. نمایش «ولپن» به کارگردانی مهدی کوشــکی بهتازگی در تماشاخانه پالیز روی صحنه رفته اســت. این نمایش پیش از این در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت و مخاطبان زیــادی را با خــود همراه کرد. ایــن نمایش اجراهای محدودی خواهد داشــت و تا پنجم خرداد در ســالن شماره دو تماشاخانه پالیز روی صحنه خواهد ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.