ماجرای تعطیلی يکشبه يک برند

Shargh - - اقتصاد -

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد چابهار در نشســتی با خبرنــگاران دســتاوردها، اقدامات و برنامههای دولــت یازدهم در منطقــه آزاد چابهار را تشــریح کــرد. عبدالرحیــم کردی گفــت: «تقریبا هیچکــدام از مناطق آزادی که در ابتدای دهه 70 در کشور تأسیس شدند، زیرساختهای لازم را نداشتند و به همین جهت مناطق مأمور شــدند از محل اخذ عوارض واردات، زیرســاخت ایجــاد کنند که چندان هم موفق نبودند».

وی افــزود: «با وجــود همه تنگناهــا، ایرادات و ضعفها، از ســالهای ابتدایی دهه 80 مناطق آزاد خود را پیدا کرده و در حال ایفای نقش در توســعه ملی بودند که متأســفانه با تغییر دولت در سال 84 این روند متوقف شد».

کردی ادامــه داد: «در دولتهــای نهم و دهم بیبرنامگــی در مناطــق آزاد کشــور بــه اوج خود رسید تا جایی که یکشــبه تصمیم گرفتند دانشگاه بینالمللــی منطقه آزاد چابهــار را منحل کنند. این دانشــگاه در حالی منحل شــد که به یک برند برای منطقــه تبدیل شــده بــود؛ اما بدون هیچ پیوســت کارشناسی، یکشبه محو شــد و حتی ساختمان آن را هم فروختند. با داراییهای دیگر ســازمان هم به همین شیوه برخورد کردند و بسیاری از این داراییها بدون هیچ دلیلی واگذار شد».

وی بــه شــرایط منطقــه آزاد چابهــار در بــدو رویکارآمــدن دولت یازدهم اشــاره کــرد و گفت: «یکــی از مهمتریــن اقدامات انجامشــده در دولت تدبیر و امید، آسیبشناســی مناطــق آزاد و تعریف راهبرد و مأموریت مشــخص بــرای آنان بود. در این دولت برای نخستینبار مزیتهای رقابتی هر منطقه شناسایی شــد و براســاس یافتههای این بررسیها، مأموریتهایــی برای هر منطقه تعریف شــد. علاوه بر این، ســاختار مدیریتــی مناطق هم کــه تقریبا از هم پاشــیده بود، بازتعریف و قاعدهمند شد». رئیس هیئتمدیره منطقه آزاد چابهار به ضعفهای نظام بودجهای مناطق آزاد اشــاره کــرد و افزود: «پس از رایزنیهــای متعــدد و طولانی، دبیرخانه شــورای عالــی مناطق آزاد یک نظام بودجهای را به تصویب رســاند که به ارگانها و اشــخاص امکان نظارت بر هزینهکردها را میدهد؛ بنابراین میتوان گفت بر اثر تدبیر دولت یازدهم، مناطق آزاد به سمت شفافیت حرکت میکنند».

کردی وابســتگی بودجه جاری مناطق به درآمد کالاهای تجاری را یکــی از ضعفهای بزرگ خواند و ادامه داد: «طبق نظام بودجهریزی جدید، مناطق مکلف شــدهاند درآمد خــود از عــوارض کالاهای تجــاری را صرفا در ردیفهای عمرانی هزینه کنند و هزینههای جاری خود را کاهش دهند».

او اصــلاح روشهــا و کاهش بوروکراســی در منطقــه آزاد چابهار را یکی از دســتاوردهای مهم دولت یازدهم دانست و گفت: «فرایند ثبت شرکت در چابهار به شــرط تکمیلبودن مدارک متقاضیان از چهار ماه به سه روز کاهش یافته است». کردی ادامه داد: «در ســال ابتدایی دولت یازدهم، ارزش کل تولیــدات منطقه کمتــر از 500 میلیــارد ریال بــود؛ اما با تدابیری که به کار گرفته شــد، این رقم در پایان ســال 95 بالغ بر چهار هراز و 96 میلیارد ریال بوده اســت که به معنای رشــد تقریبا هشت برابری است». کردی اضافه کرد: «وقتی سازمان را در ســال 92 تحویل گرفتیم، فقط 30 واحد تولیدي فعال بودنــد و 69 واحد فعالیــت نمیکردند؛ اما امروز 90 واحد در ســطح منطقه فعالیت میکنند و فقط 9 واحد غیرفعال داریم».

مدیرعامــل منطقه آزاد چابهار گفت: «در ســال آغازین دولت یازدهم 177 درخواست سرمایهگذاری در منطقه ثبت شــد، درحالیکه این تعداد در ســال 95 به 973 فقره رســید. ضمــن آنکه 40 درصد کل شــرکتهای ثبتشده در منطقه مربوط به این دوره است؛ یعنی از دوهزارو 980 شرکت ثبتشده، هزارو 189 شرکت از ســال 1392 به بعد تأسیس شدهاند. مهمتر اینکه با بهبود فضای بینالمللی، 184 شرکت خارجی در این دوره در چابهار به ثبت رسیدهاند».

وی همچنیــن گفــت: «ســال گذشــته، بــرای نخســتینبار موفــق شــدیم 28 درصــد از کالاهای تولیــدی در منطقــه آزاد چابهار را صــادر کنیم که ارزشی بالغ بر هفت میلیون دلار داشت».

کردی همچنین به افزایش تعداد تفاهمنامههای امضاشــده با ســرمایهگذاران خارجی اشــاره کرد و ادامه داد: «رشد چشمگیر بازدید هیئتهای خارجی و بخش خصوصی داخلی، ســبب شــد ما بتوانیم 350 قرارداد سرمایهگذاری را منعقد کنیم که تقریبا همه این قراردادها در زمینه تولید و ترانزیت بودهاند. به این نکته هم اشاره کنم که تا قبل از رویکارآمدن آقــای روحانی، فقــط 13 تفاهمنامه بــا طرفهای خارجی به امضا رسیده بود، درحالیکه از ابتدای کار دولت یازدهم تا پایان سال قبل، 17 تفاهمنامه دیگر امضا شده است».

رئیس هیئتمدیــره منطقه آزاد چابهار موفقیت دولت در عرصه دیپلماســی را یک دســتاورد ظاهرا سیاســی اما در باطن اقتصادی دانست و افزود: «ما در ســال 92 میزبان 10 هیئت خارجی بودیم؛ اما در ســال گذشته 96 هیئت خارجی به چابهار آمدند که از این تعداد، 60 هیئت صرفا هدفشان بررسیهای اقتصادی و سرمایهگذاری بود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.